Biznes i finanse

SANTANDER BANK POLSKA SA (24/2022) Powołanie Członka Zarządu Santander Bank Polska S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Santander Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie powołania pani Maríi Eleny Lanciego Pérez na Członka Zarządu Banku. Objęcie funkcji Członka Zarządu przez panią Maríę Elenę Lanciego Pérez nastąpi w dniu 1 stycznia 2023 r. Powołanie nastąpiło w związku z rezygnacją z funkcji przez pana Carlosa Polaino Izquierdo, Członka Zarządu Banku zarządzającego Pionem Rachunkowości i Kontroli Finansowej, skuteczną od dnia 1 stycznia 2023 r., o której Bank informował w raporcie bieżącym nr 14/2022 z dnia 31 maja 2022 r.

Życiorys zawodowy pani Maríi Eleny Lanciego Pérez znajduje się w załączonym pliku.

María Elena Lanciego Pérez nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM