Biznes i finanse

BUDIMEX SA (75/2022) „Budowa budynku magazynowego wielobranżowego z częścią administracyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Biała Podlaska” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” – wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że w dniu 15 grudnia 2022 roku Budimex S.A. otrzymał pismo od Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie informujące o wyborze oferty Budimex S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Budowa budynku magazynowego wielobranżowego z częścią administracyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Biała Podlaska” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wraz z wyżej wymienioną ofertą wynosi 202 818 780,00 zł netto.

Zleceniem o najwyższej wartości jest umowa z dnia 7.10.2022 r. na: „Budowę trzech budynków sztabowo-koszarowych oraz placu apelowego w m. Biała Podlaska wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” .

Wartość umowy o najwyższej wartości: 137 990 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: 03.11.2022 r.

Termin zakończenia robót: 32 miesiące o daty podpisania umowy

Okres gwarancji: 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych

Okres rękojmi: 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych

Warunki płatności: 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 3% ceny brutto, wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% wynagrodzenia brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy przekroczyła próg 158.224 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM