Biznes i finanse

POLENERGIA SA (36/2022) UDZIAŁ SPÓŁKI ZALEŻNEJ POLENERGIA S.A. W AUKCJI GŁÓWNEJ W RAMACH RYNKU MOCY NA ROK DOSTAW 2027

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 15 grudnia 2022 r. spółka zależna Emitenta – Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie („ENS”) wzięła udział w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2027. W toku aukcji ENS zaoferowała obowiązek mocowy na rok 2027 w łącznej wysokości 112 MW. ENS do czasu zakończenia aukcji nie złożyła oferty wyjścia z aukcji. Cena zamknięcia aukcji, która zakończyła się w 1 rundzie, mieści się w przedziale ceny maksymalnej 406,35 zł/kW/rok i ceny minimalnej 372,51 zł/kW/rok.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM