Biznes i finanse

MANGATA HOLDING SA (21/2022) Rezygnacja Pana Zygmunta Mrożka z członkostwa w Radzie Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. skutkiem na dzień 29 grudnia 2022 roku.

Działając na podstawie § 5 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Spółka”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2022 r. Pan Zygmunt Mrożek złożył na ręce Zarządu Spółki rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Mangata Holding S.A. ze skutkiem na dzień 29 grudnia 2022 r.

Spółka dziękuje Panu Zygmuntowi Mrożkowi za wieloletnią współpracę, aktywne uczestnictwo w pracach Rady Nadzorczej oraz wspieranie inicjatyw strategicznych prowadzących do budowania Holdingu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM