Biznes i finanse

ZREMB-CHOJNICE SA (46/2022) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H, akcji serii I oraz akcji serii I1.

Zarząd spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN „ZREMB – CHOJNICE” S.A. („Spółka” lub „Emitent”), informuje, że w dniu 16 grudnia 2022 r. Spółka powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały Nr 1189/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r., w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW:

1) 1.046.744 (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcje serii H Spółki, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLZBMZC00043”;

2) 561.456 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji serii I Spółki, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLZBMZC00050”;

3) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii I1 Spółki, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLZBMZC00068”.

Jednocześnie Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 22 grudnia 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN „ZREMB – CHOJNICE” S.A., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 22 grudnia 2022 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLZBMZC00019”. Przedmiotowa uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM