Biznes i finanse

PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (6/2023) Powiadomienie o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie opracowania planu naprawy przez Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że w dniu 14 lutego

2023 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o nakazie opracowania planu naprawy

na podstawie art. 141m ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Uzasadniając swoją decyzję Komisja Nadzoru Finansowego wskazała, że nakaz opracowania

indywidualnego planu naprawy ma na celu ograniczenie ryzyka działalności Banku,

odzyskanie rentowności oraz poprawę bezpieczeństwa jego działania. Plan naprawy powinien

zapewnić możliwość szybkiego zastosowania przygotowanych adekwatnych i dedykowanych

rozwiązań, tak aby w sytuacji materializacji ryzyka i wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa

Banku, mogły być one niezwłocznie wprowadzone. W ocenie Komisji za koniecznością

sporządzenia przez Bank indywidualnego planu naprawy przemawiają także potencjalne

negatywne ekonomiczne skutki obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce, w tym wzrost i wysoki

poziom stóp procentowych wpływający na ograniczenie popytu na kredyty na nieruchomości,

wcześniejsze spłaty kredytów hipotecznych oraz problemy niektórych kredytobiorców ze

spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań, co stwarza dodatkowe zagrożenie dla

rentowności banków hipotecznych. Niepewność rozwoju sytuacji rynkowej i jej wpływ na Bank

stanowi argument przemawiający za koniecznością opracowania planu naprawy. Komisja

wskazała także, że sporządzenie planu naprawy to uporządkowanie i rozwinięcie zadań Banku

wynikających z już istniejących obowiązków, w szczególności Bank brał udział w sporządzaniu

grupowego planu naprawy co oznacza, że posiada już procedury dla części zagadnień

i elementów planu naprawy.

Dotychczas Bank był objęty grupowym planem opracowywanym przez Bank Pekao S.A. Po

opracowaniu przez Bank planu naprawy będzie on podlegał zatwierdzeniu przez Komisję

Nadzoru Finansowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM