Biznes i finanse

HUUUGE, INC. (4/2022) Zawiadomienie o programie skupu akcji własnych Spółki

Huuuge, Inc. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 15 lutego 2022 r. Rada Dyrektorów podjęła uchwałę w przedmiocie nabycia przez Emitenta akcji zwykłych Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcia skupu akcji własnych („SBB”), a także określenia szczegółowych warunków i procedur SBB, o których mowa poniżej.

Celem SBB jest zaspokojenie potrzeb Emitenta związanych ze zobowiązaniem do zaoferowania w najbliższej przyszłości osobom zatrudnionym w Spółce akcji w wyniku realizacji opcji przyznanych w ramach opisanych w Prospekcie Emisyjnym Spółki oraz raportach finansowych Spółki Planów Opcji Pracowniczych. Łączna liczba akcji Spółki nabywanych w ramach SBB wyniesie do 2.500.000 akcji.

1. SBB rozpocznie się w dniu, który zostanie ustalony przez Spółkę i zakończy się nie później niż do dnia 31 marca 2023 r., chyba że zostanie wcześniej zakończony decyzją Emitenta;

2. Spółka, według własnego uznania, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa i regulacji, określi liczbę akcji, które będą skupowane w danym czasie w ramach SBB, a także może, według własnego uznania, wstrzymać się od nabywania akcji lub zawiesić SBB;

3. Liczba akcji nabywanych w jednym dniu sesyjnym nie przekroczy 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Emitenta za poprzedzający okres 20 dni sesyjnych;

4. Emitent nie będzie dokonywał skupu akcji po cenie wyższej niż aktualny kurs notowań akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, na podstawie oficjalnych notowań giełdowych prowadzonych przez GPW lub po cenie wyższej niż 40 zł na akcję;

5. Emitent przeznaczy na skup swoich akcji w ramach SBB kwotę nie wyższą niż 100.000.000 zł;

6. W celu realizacji SBB Emitent zawrze umowę lub umowy dotyczące obsługi SBB z domem maklerskim lub kilkoma domami maklerskimi;

7. W okresie SBB Spółka nie będzie zbywała akcji własnych w innym celu niż wynikającym z realizacji opcji przyznanych w ramach Planów Opcji Pracowniczych.

Emitent będzie podawał do publicznej wiadomości informacje dotyczące każdej zmiany warunków SBB. Emitent będzie podawał do publicznej wiadomości informacje na temat transakcji nabycia akcji własnych najpóźniej na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej następującej po dniu wykonania takich transakcji, w szczególności o: (i) liczbie skupionych akcji własnych; (ii) dacie nabycia; (iii) średniej cenie nabycia. Po zakończeniu SBB, Emitent przekaże do publicznej wiadomości szczegółowe zbiorcze sprawozdanie z jego realizacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM