Biznes i finanse

BANK MILLENNIUM SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze 4 900 722,00 2 739 464,00 1 045 309,00 598 463,00
Przychody z tytułu opłat i prowizji 906 708,00 867 384,00 193 398,00 189 489,00
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym -764 694,00 -1 047 940,00 -163 107,00 -228 933,00
Wynik finansowy po opodatkowaniu -1 029 899,00 -1 357 452,00 -219 674,00 -296 549,00
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy -1 223 066,00 -2 200 148,00 -260 876,00 -480 644,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 697 560,00 2 564 242,00 2 068 460,00 560 184,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 254 962,00 -479 078,00 267 680,00 -104 659,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -93 677,00 -299 354,00 -19 981,00 -65 397,00
Przepływy pieniężne netto, razem 10 858 845,00 1 785 810,00 2 316 158,00 390 128,00
Aktywa razem 110 643 322,00 103 388 069,00 23 591 830,00 22 478 599,00
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 625 144,00 186 247,00 133 296,00 40 494,00
Zobowiązania wobec klientów 98 264 816,00 91 672 296,00 20 952 433,00 19 931 360,00
Kapitał własny 5 404 493,00 6 632 182,00 1 152 368,00 1 441 967,00
Kapitał zakładowy 1 213 117,00 1 213 117,00 258 666,00 263 755,00
Liczba akcji (w szt.) 1 213 116 777,00 1 213 116 777,00 1 213 116 777,00 1 213 116 777,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,46 5,47 0,95 1,19
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,46 5,47 0,95 1,19
Współczynnik wypłacalności (%) 14,53 17,17 14,53 17,17
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM