Biznes i finanse

BBI DEVELOPMENT SA (20/2023) Wykup i umorzenie obligacji Emitenta (serii BBI0223) o łącznej wartości nominalnej 14,33 mln zł

Zarząd BBI Development S.A. (dalej: „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku informuje, że dziś (tj. 22 lutego 2023 roku) Emitent dokonał wykupu 14.330 sztuk dwuletnich obligacji oznaczonych jako seria BBI0223 (dalej: „Obligacje”). Łączna wartość świadczenia z tytułu spłaty nominału wykupionych w dniu 22 lutego 2023 r. Obligacji wyniosła 14.330.000,00 (czternaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych).

Ponadto w dniu 22 lutego 2023 r. Emitent wypłacił obligatariuszom także kwotę odsetek należnych od Obligacji za ostatni okres odsetkowy zakończony 22 lutego 2023 roku.

Wykupione Obligacje zostały wyemitowane w dniu 22 lutego 2021 roku. Obligacje zostały wykupione przez Emitenta w terminie, stosownie do zobowiązań Emitenta wynikających z warunków emisji Obligacji. Z chwilą wykupu Obligacje podlegają umorzeniu z mocy prawa (stosownie do art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o obligacjach).

W wyniku dokonanych w dniu 22 lutego 2023 roku wykupów obligacji serii BBI0223 oraz BBD0223, jak również w wyniku emisji nowych obligacji BBI0225 oraz BBD0225, o których Emitent informował w raportach bieżących nr 10/2023 oraz 18/2023, łączne saldo zadłużenia Emitenta z tytułu kapitału wyemitowanych obligacji obniżyło się z 39.830 tys zł do 37.000 tys zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM