Biznes i finanse

Polska bezpieczeństwa – jak rozwój wiodących polskich firm może wzmocnić kraj

Czempioni narodowi – sektory strategiczne

W raporcie „Czempioni narodowi” wskazano pięć sektorów strategicznych, które są kluczowe dla bezpieczeństwa Polski:

Raport podsumowuje, że celem rządu powinno być wzmacnianie polskich czempionów narodowych i tworzenie długoterminowej współpracy między administracją państwową a przedsiębiorstwami. W tym kontekście możliwe jest wspieranie takich rodzimych firm, jak Polski Holding Obronny czy Polska Grupa Zbrojeniowa, które w strategiczny sposób mogą wpływać na bezpieczeństwo Polaków.

Łącząc wiedzę i doświadczenie sektora publicznego i prywatnego, możemy wypracować wspólne rozwiązania, które będą służyć jako narzędzia gwarantujące bezpieczeństwo Polaków, a także przyczynią się do wzrostu gospodarczego naszego kraju. To jest droga, jaką powinniśmy podążać, aby zapewnić Polakom poczucie bezpieczeństwa na lata.

Korzyści wynikające z obecności narodowych czempionów w Polsce

 • Wpływ na gospodarkę – Czempioni Narodowi mają znaczący wpływ na gospodarkę Polski. Większość z nich jest liderem innowacji, dzięki czemu tworzą miejsca pracy i wzmacniają lokalną gospodarkę.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa – Czempioni Narodowi mają istotny wkład w ochronę bezpieczeństwa Polski. Dzięki nim narodowa gospodarka staje się odporna na zewnętrzne szoki i ryzyka.
 • Promocja polskich produktów – Czempioni Narodowi są znani z tego, że tworzą wysokiej jakości produkty i usługi, które są znane na całym świecie. Dzięki temu wzmacnia się pozycja Polski na arenie międzynarodowej.

Dzięki aktywnej polityce rządu, która służy wspieraniu narodowych czempionów, Polska ma szansę być podmiotem międzynarodowego rynku, a polskie firmy mogą osiągać sukcesy w skali globalnej. Wzmocnienie pozycji polskich czempionów na światowym rynku i stworzenie odpowiednich warunków dla ich rozwoju to priorytety polskiego rządu.

Dzięki współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, polskie firmy będą mogły wykorzystać szansę, jaką daje im obecność na międzynarodowym rynku i zdobyć przewagę konkurencyjną, co wpłynie na dalszy rozwój gospodarczy i społeczny kraju.

Jak zapewnić bezpieczeństwo lekowe?

Według Szymanka skutecznym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa lekowego jest wprowadzenie mechanizmów wymiany informacji o poziomie zapasów w państwach członkowskich UE oraz wskazanie alternatywnych źródeł produktów leczniczych.

Wypracowanie takiego systemu wymaga współpracy państw członkowskich oraz konieczna jest zmiana zasad funkcjonowania rynku, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Wdrożenie i dostosowanie procesów wymiany informacji o poziomach zapasów w UE wymagać będzie wdrożenia odpowiednich regulacji, w tym wprowadzenia procedur dotyczących:

 • Ochrony informacji o poziomie zapasów
 • Wymiany informacji o poziomach zapasów
 • Zarządzania zapasami
 • Śledzenia procesów przetwarzania

Konieczne jest jednak, aby wszystkie te działania były wspierane przez systemy informatyczne i technologie, które umożliwią szybkie i skuteczne wymiany informacji. Pozwoli to zidentyfikować zapotrzebowanie, zapobiegając sytuacjom, w których zapasy leków są niewystarczające.

Bezpieczeństwo lekowe to kluczowy element zapewnienia wysokiej jakości ochrony zdrowia w kraju. Prawidłowo działający system wymiany informacji o poziomach zapasów leków jest niezbędny, aby zapewnić, że w razie kryzysu, pacjenci będą mieć dostęp do niezbędnych leków.

Bezpieczeństwo lekowe to złożony problem, który dotyczy wielu aspektów. Obecnie, współczesne technologie są w stanie wesprzeć wszystkie wymienione procesy i pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa lekowego w kraju, zarówno w okresach spokoju jak i kryzysów.

Polska w świecie innowacji i technologii

Polska ma szansę stać się europejskim centrum innowacji i technologii. Aby to osiągnąć, potrzebny jest silny sektor IT, który będzie w stanie wygenerować wiedzę i doświadczenie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Poniżej wymieniono kilka kluczowych czynników, które muszą być wzięte pod uwagę:

 • Inwestycje – konieczne jest wzmocnienie inwestycji w sektor technologii w celu wygenerowania wiedzy i doświadczenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
 • Środki – istnieje konieczność zabezpieczenia odpowiednich funduszy na szkolenia i wsparcie techniczne w zakresie cyberbezpieczeństwa.
 • Kompetencje – konieczne jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą w stanie rozwiązywać problemy związane z cyberbezpieczeństwem.

Polska ma ogromny potencjał w dziedzinie innowacji i technologii, a rozwój w tych obszarach może przynieść wymierne korzyści gospodarce. Jeśli państwo zainwestuje w sektor IT i zapewni odpowiednie wsparcie, może stać się liderem w dziedzinie innowacji i technologii w całej Europie.

Aby zapewnić bezpieczeństwo w sektorze informatycznym, niezbędne są inwestycje, środki i odpowiednie kompetencje. Jednak wszystko to musi być wsparte silną wolą polityczną i wystarczającym wsparciem, aby móc w pełni wykorzystać potencjał Polski w dziedzinie innowacji i technologii.

3 strategie poprawy skuteczności działań:

 • Ustanowienie zasad współpracy, która będzie obejmowała wszystkie sektory gospodarki;
 • Wypracowanie wspólnych zasad zarządzania – z jednej strony powinny być one łatwe do zrozumienia i stosowania, a z drugiej strony powinny być dostosowane do potrzeb biznesu;
 • Ustanowienie wspólnych norm, które będą obowiązywać wszystkie podmioty gospodarcze.

Głównym celem tych działań powinno być niwelowanie barier administracyjnych, które hamują rozwój przedsiębiorczości i gospodarki. Jak zauważył Sebastian Szymanek, wspólne zarządzanie wymaga współpracy wielu stron, dlatego bardzo ważne jest, aby każda ze stron miała swój wkład w proces tworzenia wspólnych standardów. Jednocześnie, aby proces ten był bardziej sprawny, konieczne jest wykorzystanie nowych technologii, takich jak cyberbezpieczeństwo.

Czy Polska może stać się producentem technologii cyberbezpieczeństwa? Według ekspertów, jest to możliwe i istnieje naprawdę duży potencjał, który można wykorzystać do tego celu. Wskazane jest wsparcie ze strony rządu, aby pomóc przedsiębiorcom w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i przyspieszeniu modernizacji gospodarki. Jednocześnie, ważne jest, aby tworzone rozwiązania były zgodne z prawem i bezpieczne dla wszystkich użytkowników. Dzięki temu Polska może stać się liderem na rynku cyberbezpieczeństwa i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe dla wszystkich obywateli.

Kluczowe filary bezpieczeństwa narodowego

Aby zabezpieczyć bezpieczeństwo narodowe, potrzebne są konkretne działania mające na celu wzmocnienie strategicznych sektorów gospodarki. Polska powinna skupić się na:

 • Budowaniu silnego sektora energetycznego – im silniejszy sektor energetyczny, tym większa niezależność i bezpieczeństwo kraju.
 • Rozwijaniu innowacyjności – wzrost innowacyjności w gospodarce wpływa na jej wzrost i przyczynia się do rozwiązywania problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych.
 • Umacnianiu pozycji na rynku – wzmocnienie pozycji na rynku wpływa na wzrost konkurencyjności i dostępu do rynków zagranicznych.
 • Wprowadzaniu postępowych regulacji prawnych – sprawiedliwe i uczciwe zasady gry zapewniają bezpieczne i stabilne otoczenie dla wszystkich uczestników rynku.
 • Budowaniu trwałych relacji między państwami i partnerami biznesowymi – służą one do wzajemnego wspierania w celu współdziałania w rozwiązywaniu problemów.

Realizacja powyższych celów wymaga od nas współpracy zarówno z przedsiębiorcami, jak i z rządem. Dzięki temu możemy razem dbać o bezpieczeństwo kraju, tworzyć nowe innowacyjne rozwiązania i wypracowywać trwałe relacje między stronami.

Ranking pięciolecia liderów raportu

Zgodnie z nowością w edycji 2022, ranking pięciolecia w podsumowaniu wszystkich pięciu edycji raportu wskazuje na liderów:

 • PKN Orlen
 • KGHM Polska Miedź
 • Asseco Poland
 • Polpharma

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Raport podkreśla jednak, że w ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost wszystkich wskaźników przychodów i zysków w wyniku zmian w zarządzaniu oraz rozwoju przedsiębiorstw. Możemy być pewni, że w nadchodzących edycjach zobaczymy wiele nowych twarzy w rankingu pięciolecia.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM