Nauka i technologie

Bezpieczeństwo sieci 5G – priorytet Komisji Europejskiej

Komisja Europejska stawia bezpieczeństwo sieci 5G na pierwszym miejscu w swojej strategii unii bezpieczeństwa. Aby zapewnić jak największe zabezpieczenia, Komisja wzywa państwa członkowskie, które jeszcze tego nie zrobiły, do natychmiastowego wdrożenia zalecanego zestawu narzędzi, aby skutecznie zwalczać wszelkie zagrożenia stwarzane przez dostawców zidentyfikowanych jako potencjalne źródła cyberzagrożeń.

„Komisja uważa, że decyzje przyjęte przez państwa członkowskie w celu ograniczenia udziału przedsiębiorstw Huawei i ZTE w sieciach 5G lub wykluczenia ich z tych sieci są uzasadnione i zgodne z zestawem narzędzi na potrzeby sieci 5G. Stosownie do tych decyzji i na podstawie szerokiego zakresu dostępnych informacji Komisja jest zdania, że Huawei i ZTE stanowią w rzeczywistości znacznie wyższe ryzyko niż inni dostawcy sieci 5G” – czytamy w stanowisku Komisji.

Komunikat zawiera rekomendacje dotyczące zarządzania ryzykiem związanym z wykorzystaniem usług i sprzętu dostarczanych przez dostawców, w tym przede wszystkim firm Huawei i ZTE.

Rekomendacje podkreślają istotę zarządzania ryzykiem w zakresie wdrażania sieci 5G, szczególnie w odniesieniu do wybranych dostawców usług i sprzętu.

Komunikat wskazuje, że państwa członkowskie powinny rozważyć wykorzystanie wytycznych opracowanych przez ENISA w celu oceny ryzyka związanego z wykorzystaniem usług i sprzętu dostarczanego przez dostawców, takich jak Huawei i ZTE.

Komunikat podkreśla, że państwa członkowskie powinny wprowadzić skuteczne i sprawiedliwe procesy zarządzania ryzykiem sieci 5G, umożliwiające identyfikację, ocenę i zarządzanie ryzykiem związanym z wykorzystaniem usług i sprzętu dostarczanego przez dostawców, w tym przede wszystkim firm Huawei i ZTE.

Komunikat wskazuje również na istotę transparentności i jawności procesu zarządzania ryzykiem w zakresie wdrażania sieci 5G, z uwzględnieniem wszystkich dostawców usług i sprzętu.

„Potrzebujemy dalszych pilnych działań w ramach unijnego zestawu narzędzi. W szczególności trzeba przyjąć niezbędne ograniczenia w odniesieniu do dostawców wysokiego ryzyka, aby zapewnić bezpieczeństwo unijnej infrastruktury krytycznej. Chociaż niektóre państwa członkowskie poczyniły postępy, z dzisiejszego sprawozdania wynika, że nie osiągnęliśmy jeszcze celu, który musimy zrealizować. Komisja podejmuje działania niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa swoich własnych sieci i instrumentów finansowania” – mówi cytowana w komunikacie KE wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej Margrethe Vestager.

Margaritis Schinas, Wiceprzewodniczący Komisji do spraw promowania europejskiego stylu życia, podkreślił, że w sprawozdaniu stwierdzono, że pilnym priorytetem jest zakończenie przez państwa członkowskie wykorzystywania środków unijnych w celu wdrożenia sieci 5G, aby zapewnić bezpieczeństwo całej Unii Europejskiej.

„Dokończenie tych wysiłków, a w szczególności identyfikacja i ograniczenie dostępu do tych dostawców sieci 5G, którzy stwarzają wysokie ryzyko, ma kluczowe znaczenie dla uszczelnienia infrastruktury unii bezpieczeństwa” powiedział Schinas.

Thierry Breton, Komisarz do spraw Rynku Wewnętrznego, podkreślił, że Unia Europejska udała się w krótkim czasie zredukować lub wyeliminować zależności w innych sektorach, takich jak energia, mimo kontrowersyjnych przekonań, iż jest to nierealne do osiągnięcia.

Thierry Breton, Komisarz do spraw Rynku Wewnętrznego, w swoim przemówieniu wyraźnie zaznaczył, że Unia Europejska wykonała ogromny postęp w minimalizacji lub całkowitym usunięciu zależności w innych sektorach, takich jak energia, pomimo wątpliwości wielu osób.

„Podobnie powinno być w przypadku sieci 5G: nie możemy sobie pozwolić na dalsze istnienie krytycznych zależności, które mogłyby stać się >>bronią<< przeciwko naszym interesom. Taka podatność na zagrożenia miałaby zbyt krytyczne znaczenie i stanowiłaby poważne zagrożenie dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Wzywam zatem wszystkie państwa członkowskie i wszystkich operatorów telekomunikacyjnych do niezwłocznego wprowadzenia niezbędnych środków" – zaapelował Breton.

Według sprawozdania przyjętego przez państwa członkowskie, 24 kraje członkowskie uchwaliły lub przygotowują odpowiednie przepisy, pozwalające organom krajowym na dokonywanie oceny dostawców i wprowadzanie odpowiednich ograniczeń. Aż 10 z nich wprowadziło już takie ograniczenia, zaś trzy są w trakcie wdrażania stosownych przepisów.

Od lipca 2020 r. obserwujemy wzrost w wdrażaniu najważniejszych środków unijnego zestawu narzędzi, który został zaprezentowany w pierwszym dokumencie dotyczącym postępu prac.

W aktualnym Sprawozdaniu zawiera się następujące rekomendacje dla państw członkowskich:

1. Państwa członkowskie powinny zażądać od operatorów telefonii komórkowej dostarczenia szczegółowych danych na temat istniejącego i planowanego sprzętu 5G.

2. Oceniając profil ryzyka dostawców, państwa członkowskie powinny zastosować wskazane w unijnym zestawie narzędzi kryteria, biorąc pod uwagę różnice w cechach dostawców, np. uwarunkowania wpływów państw trzecich oraz ustalenia innych państw członkowskich, aby promować spójność i wysokie bezpieczeństwo w całej Unii.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM