Polityka i społeczeństwo

Senat: Odrzucenie prezydenckiej nowelizacji ustawy o tzw. roskomisji

Z przyjemnością informujemy, że 6 lipca br. Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP opowiedziały się za odrzuceniem ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 oraz niektórych innych ustaw. Przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnił, że prezydencka nowelizacja nie zawiera korekty wszystkich niekonstytucyjnych przepisów. Senator Kwiatkowski będzie sprawozdawcą ustawy na następnym posiedzeniu Senatu.

Podczas posiedzenia senator Stanisław Gawłowski zaproponował, by Kancelaria Prezydenta RP udostępniła opinię na temat decyzji Prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącej podpisania ustawy o komisji oraz inicjatywy ustawodawczej mającej na celu jej nowelizację.

Biuro Legislacyjne Senatu uważa, że nowelizacja nie budzi zastrzeżeń techniczno-legislacyjnych. Niemniej jednak, ustawa o Komisji wciąż jest dotknięta licznymi wadami, które dewastują porządek prawny Rzeczypospolitej. Aby rozwiązać tę sytuację, Senat poparł poprawkę wyeliminowania tej ustawy z polskiego porządku prawnego. Niestety, taka poprawka wykraczałaby poza zakres dopuszczalny przez Konstytucję, a także stanowiłaby obejście przepisów o trybie prac nad projektem ustawy w Sejmie oraz o senackiej inicjatywie ustawodawczej.

W procesie opiniowania ustawy uczestniczyli m.in. prof. Teresa Gardocka z Uniwersytetu SWPS, prof. Marcin Matczak z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Artur Nowak-Far z Szkoły Głównej Handlowej oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek i Helsińska Fundacja Praw Człowieka, którzy wyrazili swoje negatywne opinie na temat danego aspektu proponowanych rozwiązań prawnych.

Prof. Marek Chmaj, przewodniczący Zespołu Doradców ds. Kontroli Konstytucyjności Prawa, dr Hanna Machińska, była w latach 2017–2022 zastępczynią rzecznika praw obywatelskich oraz prof. Mirosław Wyrzykowski z Instytutu Spraw Publicznych wyrazili swoje opinie na posiedzeniu dotyczące nowelizacji. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że ma ona na celu jedynie zamydlenie ludziom oczu, bez zmiany sensu samej ustawy. Ponadto wskazano, że nowelizacja jest niezgodna zarówno z Konstytucją, jak i z prawem unijnym, w tym z Kartą Praw Podstawowych i Europejską Konwencją Praw Człowieka.

Nowelizacja prezydencka przedstawiona przez Małgorzatę Paprocką, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, ma na celu usunięcie z obecnej ustawy możliwości stosowania przez Komisję do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 środków zaradczych oraz zmianę trybu odwoławczego od decyzji Komisji z sądów administracyjnych na sądy powszechne (apelacja). Ponadto, zostanie wykluczona możliwość pełnienia funkcji członka komisji przez posła lub senatora. Komisja będzie miała za zadanie stwierdzenie, czy dana osoba gwarantuje należyte wykonywanie czynności w interesie publicznym, a ewentualne środki zaradcze określone w ustawie (np. zakaz funkcjonowania w środowisku publicznym przez 10 lat) zostaną unieważnione.

Serwis PAP publikuje komunikaty bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści, w takiej formie, jaka została dostarczona przez nadawcę. Odpowiedzialność za treść komunikatu ponosi zawsze jego nadawca, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM