Polityka i społeczeństwo

Europa w kierunku strategicznej autonomii: Zrównoważony rozwój i dobrostan ludzi w centrum zainteresowania KE

Komisja Europejska opracowała raport dotyczący przyszłej strategii, którego celem jest zapewnienie, że podstawą otwartej strategicznej autonomii Europy będą zrównoważony rozwój i dobrostan jej mieszkańców. Raport zawiera szczegółowy plan działań, zaproponowanych w celu osiągnięcia tego celu, szczegółowo określających dziesięć konkretnych kierunków działania.

Komisja Europejska w swoim sprawozdaniu dotyczącym prognozy strategicznej na 2023 r. zaproponowała dziesięć konkretnych działań, aby zapewnić, że podstawą strategicznej autonomii Europy jest zrównoważony rozwój i dobrostan ludzi.

KE wskazała w swojej prognozie strategicznej z 2023 roku, że Unia Europejska jest zdecydowana na podjęcie ambitnej transformacji, mającej na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju w następnych dziesięcioleciach. Uznano, że zmiana w kierunku zrównoważonego modelu wpłynie na wzmocnienie strategicznej autonomii UE, a także na jej długoterminową konkurencyjność, stabilność społecznej gospodarki rynkowej oraz jej międzynarodowe przywództwo w nowym sektorze niskoemisyjnym.

„Aby odnieść sukces, UE będzie musiała stawić czoła kilku wyzwaniom i dokonać wyborów, które będą miały wpływ na europejskie społeczeństwa i gospodarki w niespotykanym dotąd tempie i na bezprecedensową skalę” – czytamy w sprawozdaniu KE.

Wspólna strategia UE na rzecz transformacji dla wszystkich państw członkowskich będzie zawierać wyzwania i szansę, jakie stają przed UE w perspektywie 2023 r., oraz określi dziesięć szczegółowych obszarów działania, aby osiągnąć transformację.

Aby wykonać skok cyfrowy, Komisja Europejska stara się zapewnić lepszy dostęp do usług cyfrowych w całej Unii Europejskiej poprzez zwiększenie dostępności szerokopasmowego internetu oraz udostępnienie darmowego dostępu do usług cyfrowych.

W 2023 r. UE zobowiązała się do przeprowadzenia reform, które doprowadzą do transformacji, zapewniając jednocześnie, że korzyści uzyskane z tej transformacji będą dostępne dla wszystkich członków Unii Europejskiej. UE prowadzi szczegółowe analizy dotyczące wyzwań, przed którymi stoi Unia, oraz określa dziesięć obszarów działania, które umożliwią transformację.

Aby zapewnić równy dostęp do technologii cyfrowej dla wszystkich obywateli UE, Komisja Europejska zobowiązuje się do inwestowania w infrastrukturę szerokopasmowego internetu oraz oferowania dostępu do usług cyfrowych za darmo.

Aby zapewnić wskaźniki gospodarcze uwzględniające także dobrostan, Komisja Europejska proponuje dostosowanie produktu krajowego brutto (PKB) o wskaźniki zdrowotne i środowiskowe.

UE zamierza wykorzystać swoją wspólną strategię transformacji, aby zapewnić wszystkim krajom członkowskim możliwość osiągnięcia postępu, zaś jej dziesięć szczegółowych obszarów działania zapewnią, że każdy kraj członkowski będzie miał równy dostęp do korzyści transformacji.

Aby zapewnić bezpieczne i trwałe cyfryzacje w całej Unii Europejskiej, Komisja Europejska inwestuje w rozwój infrastruktury sieci szerokopasmowej, a także oferuje bezpłatny dostęp do usług cyfrowych.

UE zamierza wykorzystać swoje wyzwania i szanse w perspektywie 2023 roku, aby stworzyć wspólną strategię, która zapewni każdemu krajowi członkowskiemu równy dostęp do transformacji i korzyści, jakie z tego płyną.

Aby stworzyć wskaźniki gospodarcze bardziej odpowiednie do dobrostanu społecznego, Komisja Europejska zaleca dostosowanie produktu krajowego brutto (PKB) o czynniki takie jak zdrowie i środowisko.

„Takie podejście wzmocni strategiczną autonomię UE i jej globalną pozycję w dążeniu do odpornej gospodarki o zerowej emisji netto” – oceniono w sprawozdaniu prognostycznym z 2023 roku.

grafika

Komisja Europejska wskazała, że globalne wyzwania, takie jak zmiana klimatu i transformacja energetyczna, wymagają międzynarodowej współpracy. Aby osiągnąć transformację w stronę zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, UE będzie musiała zmierzyć się z zmieniającą się sytuacją geopolityczną, która wpływa na opinię publiczną i postępowanie rządów na całym świecie.

Obecnie Komisja Europejska wskazała, że aby zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny stał się możliwy, UE musi poradzić sobie z zagrożeniami geopolitycznymi, które wpływają na opinię publiczną i postępowanie rządów. Dodatkowo, zdolność UE do współpracy międzynarodowej w kwestiach globalnych, takich jak zmiana klimatu i transformacja energetyczna, będzie wymagała globalnego wsparcia.

KE zauważa, że aby zapewnić dobrostan ludzi i ochronę środowiska naturalnego, potrzebny jest nowy model gospodarczy, który ograniczy wykorzystywanie zasobów i zachęci do bardziej zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Komisja podkreśla, że gospodarka, społeczeństwo i środowisko są ze sobą ściśle powiązane i nie można ich oddzielać.

Raport wskazał, że dostęp do pracowników posiadających odpowiednie umiejętności stanowić będzie klucz do sukcesu Unii Europejskiej w przeprowadzeniu transformacji ekologicznej i cyfrowej, a także wejściu na drogę zrównoważonego inwestowania. Finansowanie tej transformacji będzie wymagało zaangażowania sektora publicznego i prywatnego.

Pierwszym działaniem jest wzmocnienie nacisku na przywództwo polityczne, aby pomóc w rozwoju i wdrożeniu strategii zrównoważonego rozwoju.

Drugim działaniem jest wspieranie innowacyjnych usług i produktów w celu zwiększenia wpływów z zielonej gospodarki i poprawy jakości życia.

Trzecim działaniem jest tworzenie warunków dla odpowiedzialnych inwestycji, w tym dostępu do finansowania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Czwartym działaniem jest wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym.

Piątym działaniem jest zapewnienie, że sektor publiczny i prywatny współdziałają w celu zwiększenia efektywności i efektywności w energetyce, transport, budownictwie i usługach.

Szóstym działaniem jest zapewnienie, że społeczeństwo jest w pełni świadome zmian zachodzących w środowisku i co najważniejsze, jak można je wykorzystać dla własnej korzyści.

Siódmym działaniem jest wspieranie działań na rzecz ochrony zasobów naturalnych, w tym wody, gleby i bioróżnorodności, aby zapewnić zrównoważony rozwój.

Ósmym działaniem jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego w aktywnym uczestnictwie w procesie decyzyjnym w zakresie transformacji w kierunku modelu zrównoważonego rozwoju.

Dziewiątym działaniem jest zapewnienie, że kraje członkowskie stosują wspólne normy i reguły w celu zapobiegania i zwalczania zanieczyszczenia i degradacji środowiska.

Dziesiątym działaniem jest wspieranie partnerstwa międzynarodowego w celu współpracy i wymiany dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Aby zapewnić skuteczną realizację wymienionych działań, konieczne jest zintensyfikowanie współpracy i wzmocnienie współdziałania między krajami członkowskimi oraz instytucjami europejskimi.

W celu wzmocnienia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju niezbędne jest stworzenie ram prawnych i politycznych, które umożliwią skuteczne i skoordynowane działania na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

Świat wokół nas zmienia się każdego dnia, a technologia wkracza do wszystkich aspektów naszego życia. Większość z nas korzysta z technologii w codziennych czynnościach, takich jak przeglądanie Internetu, oglądanie filmów i tworzenie prezentacji. Technologia ma teraz również wpływ na nasze społeczeństwo i gospodarkę, a także na naszą codzienną rutynę. Technologia zmieniła nasz sposób myślenia i sposób w jaki postrzegamy świat.

Świat technologii szybko się zmienia, a my jesteśmy coraz bardziej zaangażowani w jej wykorzystywanie. Technologia nie tylko wpływa na to, jak funkcjonuje nasza gospodarka, ale także na to, w jaki sposób ludzie komunikują się ze sobą. Technologia jest teraz integralną częścią naszego życia codziennego, od kupowania produktów online po korzystanie z usług społecznościowych. Technologia nie tylko pozwala nam robić więcej, ale także wpływa na nasze zachowania, sposób w jaki postrzegamy świat i w jaki sposób się z nim komunikujemy.

W listopadzie 2023 r. odbędzie się ważna konferencja na temat europejskiego systemu analiz strategicznych i politycznych (ESPAS), zorganizowana wspólnie przez Komisję Europejską i Parlament Europejski. Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość wypróbowania i omówienia kluczowych ustaleń zawartych w wspólnym sprawozdaniu instytucji UE z 2024 roku dotyczącym międzyinstytucjonalnych tendencji globalnych. Spotkanie będzie okazją do dyskusji na temat dalszych działań.

Komisja Europejska wdraża prognozę strategiczną, aby wspierać długoterminowe cele przewodniczącej Ursuli von der Leyen. Od 2020 r. raporty są publikowane rocznie, aby opisać priorytety, programy i wieloletnie programowanie Komisji.

KE ogłosiła, że w tym roku planowane sprawozdanie będzie kontynuowało tematy podejmowane w wcześniejszych wydaniach, skupiając się na odporności jako siły napędowej kształtowania polityki UE w 2020 roku, na otwartej strategicznej autonomii UE w 2021 roku oraz na łączności między transformacją ekologiczną i cyfrową w 2022 roku.

Wspólne Centrum Badawcze opracowało raport prognostyczny na 2023 rok, bazujący na inkluzywnym i partycypacyjnym procesie prognozowania. Uzupełniono go o szeroko zakrojone konsultacje z państwami członkowskimi, innymi instytucjami UE w ramach ESPAS oraz zaproszeniami do wyrażenia swoich opinii, opublikowanymi na stronie „Wyraź swoją opinię”. Wyniki tego procesu zostały opublikowane w cyklu „Nauka na rzecz polityki” w sprawozdaniu „W kierunku sprawiedliwej i zrównoważonej Europy do 2050 roku: wybory społeczne i gospodarcze w ramach transformacji w stronę modelu zrównoważonego”.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM