Biznes i finanse

Oczekiwane wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – czerwiec 2023 r

Greenvolt Power i ENERGA WYTWARZANIE S.A. doszli do porozumienia, które zapewnia ENERGA WYTWARZANIE nabycie od spółek z Grupy Greenvolt portfela projektów OZE za łączną kwotę 107 mln Euro. Projekty te obejmują parki Sompolno i Opalenica, które oferują łączną moc 58.6 MW i są podłączone do polskiej sieci elektroenergetycznej, w tym Sompolno oferując zaawansowane hybrydowe rozwiązanie. Sprzedaż jest częścią realizacji strategii rotacji aktywów Grupy Greenvolt, planującej w tym roku sprzedaż co najmniej 200 MWp.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – czerwiec 2023 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2023 r. wyniosło:

– 270,6 mld zł dochodów, tj. 44,8 proc.

– 283,3 mld zł wydatków, tj. 42,1 proc.

– 12,7 mld zł deficytu, tj. 18,7 proc.

Według raportu Ministerstwa Finansów, w stosunku do okresu styczeń – czerwiec 2022 r. dochody budżetu państwa wzrosły o około 7,0 mld zł. Dochody podatkowe zwiększyły się o ok. 6,4 mld zł.

Stała się to możliwe dzięki wpływom z wprowadzonych programów jednorazowych, w tym zwiększonego podatku od wysokich dochodów, zwiększeniu wpływów z opłat za usługi oraz zwiększeniu wpływów z opłat za używanie wody.

W okresie styczeń – czerwiec 2023 r. wzrosły również opłaty za akcyzę, podatek od papierów wartościowych oraz podatek od nieruchomości.

Dzięki wprowadzonym programom budżet państwa został wykonany w ramach ustawy budżetowej na 2023 r.

Ministerstwo Finansów dalej pracuje nad dalszym wzrostem dochodów budżetu państwa poprzez wprowadzenie nowych programów jednorazowych i ciągłą poprawę wydajności.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego można zauważyć następujące tendencje w dochodach podatkowych:

– dochody z podatku VAT wzrosły o 7,2 proc. r/r, co odpowiada ok. 7,9 mld zł,

– dochody z podatku PIT spadły o 22,1 proc. r/r, co odpowiada ok. 8,4 mld zł,

– dochody z podatku CIT wzrosły o 11,8 proc. r/r, co odpowiada ok. 4,3 mld zł,

– dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier wzrosły o 5,6 proc. r/r, co odpowiada ok. 2,2 mld zł,

– dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych spadły o 2,4 proc. r/r, co odpowiada ok. 0,1 mld zł.

Kompleksowo dochody niepodatkowe w okresie styczeń – czerwiec 2023 r. wyniosły ok. 31,1 mld zł, co stanowi wzrost o ok. 0,2 mld zł (tj. 0,7%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – czerwiec 2022 r.

Styczeń – czerwiec 2023 r. przyniósł wzrost wydatków budżetu państwa, który wyniósł 283,3 mld zł, czyli 42,1 % planu. W porównaniu do ubiegłego roku wzrost wyniósł aż 20,1 proc., a dokładnie 47,4 mld zł.

Dzięki programom zrealizowanym w wyżej wymienionym okresie, budżet państwa został wzbogacony o kwotę 283,3 mld zł, która stanowiła 42,1 % planu. To 20,1 % wyższy wzrost w stosunku do stycznia – czerwca 2022 roku.

W roku 2022 w części 73 – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nastąpiły znaczne wydatki: około 20 miliardów złotych więcej niż w 2021 roku. Ten wzrost był efektem wprowadzenia od czerwca 2022 r. zadania wypłaty świadczenia 500+ przez jednostki samorządu terytorialnego. Wpłynęło to na niższe wykonanie budżetów wojewodów, które wyniosło 17,7 miliardów złotych mniej niż w 2021 roku. Natomiast w zakresie dotacji przekazanych do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 20,8 miliardów złotych, co oznacza wzrost o 3,4 miliarda w porównaniu do 2021 roku, czyli około 19,5%.

Wykonanie w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego było wyższe o 6,8 mld zł, co wynika z wzrostu wydatków na część oświatową subwencji ogólnej. W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano o 13,5 mld zł więcej, a to głównie z powodu wzrostu kosztów obsługi długu krajowego spowodowanego wzrostem stóp procentowych. Nadal jednak poziom wydatków na obsługę zadłużenia utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu z prognozami przyjętymi do ustawy budżetowej na 2023 rok, co wynika z nierównomiernego rozkładu płatności w ciągu roku. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 29 – Obrona narodowa – wyniosło ono 13,7 mld zł, co jest efektem wzrostu zapotrzebowania na uzbrojenie.

W obniżeniu wydatków wynikających z środków własnych Unii Europejskiej o ok. 2,3 mld zł wpłynęły rozliczenia nadpłaty do budżetu UE z tytułu dostosowań VAT i DNB za lata poprzednie oraz korekty budżetu za 2022 r. w marcu i styczniu br. odpowiednio. Dodatkowo, w pierwszej połowie 2023 r. wpłaty z tytułu należności celnych były niższe niż w latach poprzednich.

Serwis PAP publikuje komunikaty bez żadnych zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez ich nadawcę. Autor komunikatu jest odpowiedzialny za jego zawartość zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM