Polityka i społeczeństwo

Adaptacja miast Polski Wschodniej do zmian klimatu: szansa na nowe możliwości!

Polskie miasta Wschodnie mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości 255 mln euro, aby przystosować się do zmian klimatu. Program ten ma na celu zmniejszenie betonowych powierzchni i zwiększenie zieleni oraz ochronę bioróżnorodności. Nabór projektów do dofinansowania będzie trwał od 31 lipca do 31 października.

„Fundusze Europejskie od lat poprawiają jakość życia w miastach Polski Wschodniej. Dzięki inwestycjom realizowanym z ich udziałem miasta stają się przyjaznymi miejscami nie tylko do zamieszkania i pracy, ale też do wypoczynku. Stąd w nowym programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej do 2029 roku przeznaczymy aż 255 mln euro na cele związane z dostosowaniem miast do wyzwań klimatycznych. Zieleń w miastach ochładza, sprzyja poprawie jakości powietrza, umożliwia lepszą retencję wód opadowych i roztopowych, co z kolei zapobiega zarówno zjawisku suszy, jak i ułatwia odprowadzanie wody do gleby, przy gwałtownych opadach. Takie rozwiązania – bazujące na naturze – chcemy wspierać szczególnie w planowanych inwestycjach” – poinformowała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Dofinansowanie będzie przeznaczone na projekty z zakresu zintegrowanych działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, takich jak:

1. Kompleksowe przedsięwzięcia, które pomogą miastom w dostosowaniu się do ekstremalnych stanów pogodowych, takich jak powodzie czy susza.

2. Rozbudowę systemu zatrzymywania wody w miejscu opadu lub w lokalnej zlewni, wykorzystującego rozwiązania, które nie tylko zapewnią ochronę przed zjawiskami klimatycznymi, ale również stworzą przestrzeń dostępną dla mieszkańców.

3. Przedsięwzięcia związane z planowaniem i zarządzaniem obiegiem wody i zielenią w mieście, w celu zmniejszenia ryzyka związanego z zmianami klimatu.

Konkurs obejmuje również inwestycje mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców miast, takie jak budowa parków, ogrodów deszczowych i łąk kwietnych, tworzenie połączeń pomiędzy terenami zielonymi, pasaże roślinne, zielone korytarze miejskie, stawy i oczka wodne, a także udrożnienie istniejących kanałów i rzek.

Adaptacja do zmian klimatu dla miast średnich i uzdrowisk

Ministerstwo zapowiedziało konkurs, który ma na celu wsparcie miast średnich, które tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze, a także podregionów o najwyższym poziomie kumulacji gmin zmarginalizowanych. Zostanie on przeprowadzony z budżetem wynoszącym 550 mln złotych i obejmie także miejscowości uzdrowiskowe oraz obszary ochrony uzdrowiskowej. Wnioski można składać od 31 lipca do 31 października 2023 roku, a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie jednostką wdrażającą ten program w ramach Funduszu Efektywności Przeciwdziałania Zanieczyszczeniom.

Adaptacja do zmian klimatu dla miast średnich i uzdrowisk

Resort ogłosił konkurs stanowiący wsparcie dla miast średnich oraz regionów z najwyższym poziomem zmarginalizowania. Beneficjentami mogą być także miejscowości uzdrowiskowe i obszary ochrony uzdrowiskowej. Przewidziano budżet w wysokości 550 mln złotych, który zostanie przeznaczony na realizację tego projektu. Termin składania wniosków upływa z końcem października 2023 roku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie odpowiedzialny za jego wdrażanie w ramach programu FEPW.

Dokumentację konkursową znajdziesz pod adresem www.gov.pl/web/klimat/dzialanie-22, a odpowiedzi na pytania, które pojawiają się najczęściej – pod adresem www.gov.pl/web/nfosigw/faq4.

Funkcje Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 będą obejmować wsparcie inwestycji w infrastrukturę oraz kapitał ludzki. Program będzie skupiał się na wsparciu w sześciu głównych dziedzinach: rolnictwie, przemysłach kreatywnych, przedsiębiorczości, wydajności energetycznej, rozwoju społecznego oraz innowacji. Program będzie również promować ochronę środowiska i zrównoważony rozwój w regionie.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to innowacyjny program wsparcia, który ma na celu przyspieszenie rozwoju województw wschodnich. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i obejmują te same sześć województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie i mazowieckie (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).

Program skupia się na wsparciu w sześciu kluczowych dziedzinach: rolnictwie, przemysłach kreatywnych, przedsiębiorczości, wydajności energetycznej, rozwoju społecznego oraz innowacji. Program będzie również zachęcał do stosowania zrównoważonej gospodarki i ochrony środowiska w regionie.

Program Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 zapewni 2,65 mld euro na projekty przyczyniające się do rozwoju biznesu, adaptacji miast do zmian klimatu, rozwoju niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochrony bioróżnorodności, zwiększenia dostępności kolejowej i drogowej, rozwoju inteligentnych sieci dystrybucji energii oraz zrównoważonej turystyki. Więcej informacji znajdziesz na www.FEPW.gov.pl.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM