Biznes i finanse

Młodzi Polacy nie przygotowują się do przyszłości: wyniki badania IGTE

Badanie świadomości emerytalnej i postaw wobec systemu emerytalnego Polaków do 30. roku życia wykazało, że zaledwie 31% młodych osób oszczędza na emeryturę, z czego jedynie 21% inwestuje w PPK. Respondenci uznali, że najważniejsza kwestia związana z inwestowaniem w IKE/IKZE/PPK to zapewnienie bezpieczeństwa ich pieniędzy. 70% zapytanych uznało, że te dedykowane instrumenty emerytalne powinny przede wszystkim chronić kapitał, zaś pozostała część stawiała na skuteczne pomnażanie kapitału.

Analiza oferty produktowej emerytalnych instrumentów finansowych wskazuje na skrajne oceny jej jakości. Co czwarty młody mężczyzna i co piąta młoda kobieta uznają ją za dobrze dopasowaną do ich potrzeb, jednak 19% kobiet i 24% mężczyzn twierdzi, że oferta jest zbyt rozbudowana. Ponadto 15-16% dorosłych chciałoby ją jeszcze bardziej poszerzyć. Co gorsza, wyniki wskazują na bardzo niski poziom zainteresowania tematem oszczędzania, co przejawia się w wyrażeniu braku zdania w tym zakresie przez 44% kobiet i 36% mężczyzn.

Chociaż większość młodych dorosłych ma trudności z zabezpieczeniem się na czas emerytury, to jednak 1/4 z nich widzi realną szansę osiągnięcia tego celu poprzez korzystanie z dostępnych instrumentów finansowych. Niestety, pozostali nie mają jeszcze wyrobionego zdania w tej kwestii.

Ponad 70% młodych dorosłych wskazuje, że ich zdaniem zarządzanie instrumentami finansowymi w celu uzyskania emerytury powinno przede wszystkim skupiać się na bezpieczeństwie kapitału, podczas gdy pozostałe 30% uważa, że powinno ono skupiać się na możliwości uzyskania dużych zysków.

Młodzi Polacy wyrażają obawy związane z bezpieczeństwem ich środków ulokowanych w instrumentach emerytalnych, takich jak IKE/IKZE/PPK. 70% z nich nie jest pewne, czy ich pieniądze są tam bezpieczne. Spowodowane jest to obawami z jednej strony, że ich środki zostaną źle zainwestowane (66%), a z drugiej, że mogą one zostać skutecznie pozbawione przez zmiany w prawie wprowadzone przez polityków (68%) lub z dowolnego innego powodu (67%).

Chociaż aż 60% młodych Polaków i Polek uważa, że instrumenty finansowe długoterminowego oszczędzania są skomplikowane i trudne do zrozumienia, to jednak co piąty uważa, że mechanizmy ich działania są łatwe do zrozumienia. Poza tym ponad połowa respondentów przyznaje, że nie ma pojęcia, jak działają instrumenty emerytalne, a kolejne 22% nie ma na ten temat zdania.

„Wyniki badania w obszarze oceny produktowej długoterminowego oszczędzania i preferencji związanych z ryzykiem wskazują na dwie istotne kwestie. Po pierwsze wyraźną potrzebę informacji i edukacji w zakresie zarządzania finansami osobistymi oraz przygotowania emerytalnego. Po drugie niechęć młodego pokolenia do podejmowania ryzyka przy inwestycjach finansowych. Przy skali wyzwań emerytalnych tych osób, obie kwestie wydają się szczególnie niepokojące” – zauważa dr Katarzyna Sekścińska, autorka badania z Uniwersytetu Warszawskiego.

Pierwszym wyzwaniem systemu emerytalnego jest zwiększenie świadomości społecznej na temat oszczędzania na emeryturę. Wiedza na ten temat jest niewystarczająca, zwłaszcza wśród młodych osób, które wchodzą w okres aktywności zawodowej. Niezbędna jest edukacja dotycząca wszelkich programów emerytalnych, a także mechanizmów ich działania oraz korzyści z nich płynących.

Drugim wyzwaniem jest zachęcenie Polaków do regularnego oszczędzania. Większość osób zdaje sobie sprawę, że oszczędzanie jest ważne, ale wciąż wiele osób ma problemy z regularnym odkładaniem pieniędzy. Potrzeba strategii i narzędzi, które ułatwiałyby i motywowałyby do regularnego oszczędzania na emeryturę.

Trzecim wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia emerytalnego. Wielu Polakom brakuje wiedzy na temat tego, jaką część swojej emerytury powinni sami odkładać, aby mieć pewność, że wystarczy im na przyszłość. Niezbędna jest więc edukacja w tym zakresie, aby młodzi ludzie mogli wybrać odpowiedni poziom zabezpieczenia na emeryturę.

Większość młodych dorosłych nie oszczędza w produktach emerytalnych. Wyniki badań wskazują, że aż 70% osób nie czuje się w pełni bezpiecznie przy inwestowaniu w IKE/IKZE. Aby skłonić ich do tego typu działania, kluczowym jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.

Istnieje silny popyt na inwestycje w IKE/IKZE, co wynika z faktu, że aż 41% kobiet i 34% mężczyzn potrzebuje pewności co do bezpieczeństwa swoich środków, a ok. 33% kobiet i mężczyzn wymaga gwarancji bezpieczeństwa. Co więcej, wielu Polaków deklaruje że dla podjęcia decyzji inwestycyjnych potrzebują oni lepszego zaufania do polityków.

Według badań aż 27% młodych Polaków wskazuje potrzebę wzrostu zarobków, a co piąty jako warunek przystąpienia do IKE/IKZE oczekuje lepszych warunków i wyższych stop zwrotu. Co piąty również wymaga większej przejrzystości i ułatwienia zasad działania tych instrumentów finansowych oraz lepszego zrozumienia, czym one są. Niemniej jednak 22% badanych deklaruje, że niezależnie od możliwych zmian nie zdecyduje się na IKE/IKZE.

Szerokie bezpieczeństwo finansowe jest jednym z najważniejszych kryteriów, które młodzi Polacy wymieniają jako istotne, aby pozostać lub powrócić do programu PPK. Ważne jest, aby mieli pewność, że ich pieniądze są bezpieczne i zostaną zachowane. Odsetek osób podkreślających to kryterium jest znacznie niższy niż w przypadku IKE/IKZE, wynoszący odpowiednio 26% i 30%.

Ponad połowa młodych Polaków wskazuje na konieczność zwiększenia swojego zaufania do polityków, aby uczuć poczucie bezpieczeństwa. Co czwarty młody Polak zadecydowałby o powrocie do PPK przy zwiększeniu swoich zarobków, a 16% chce wyższej stopy zwrotu. Kilkanaście procent badanych zaś wskazuje na potrzebę lepszego zrozumienia PPK i jego przejrzystych zasad, a 17% młodych dorosłych dla ogólnie korzystniejszych warunków programu. Młodzi mężczyźni i kobiety w 27% i 30% odpowiednio, nie wróciliby do PPK niezależnie od wprowadzonych zmian.

„Po raz kolejny okazuje się, jak istotna jest kwestia zaufania, doinformowania i poczucia bezpieczeństwa w świecie finansów. Deklaracje młodych osób pokazują dużą liczbę obaw związanych z oszczędzaniem w produktach długoterminowego oszczędzania. Branża OFE, którą reprezentuje IGTE, prowadzi liczne inicjatywy edukacyjne wspierające młode osoby w rozwoju sprawności finansowej i przygotowaniu do emerytury” – podsumowuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Pierwszy paragraf:
Poznajmy fakty i badania, które zostały przeprowadzone w celu zrozumienia nastawienia i przekonań młodych dorosłych do systemu emerytalnego i instrumentów oszczędnościowych. Badania te zostały przeprowadzone przez Instytut Badań Gospodarczych i Ekonomicznych (IGTE).

Nowa wersja:
Celem zrozumienia postaw i przekonań młodych dorosłych dotyczących systemu emerytalnego i dostępnych instrumentów oszczędnościowych, Instytut Badań Gospodarczych i Ekonomicznych (IGTE) przeprowadził badania. Pełna treść ekspertyzy IGTE 14/2023 o tym temacie jest dostępna tutaj.

Drugi paragraf:
Badanie przeprowadzone przez IGTE wykazało, że większość młodych dorosłych nie wie, jak zarządzać swoimi funduszami emerytalnymi, ani jak zaplanować swoją przyszłość z perspektywy finansowej.

Nowa wersja:
Badanie przeprowadzone przez IGTE wykazało, że istnieje luka w wiedzy młodych dorosłych na temat zarządzania funduszami emerytalnymi oraz planowania przyszłości finansowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie ekspertyzy IGTE 14/2023, który jest dostępny tutaj.

Dr Katarzyna Sekścińska przeprowadziła badanie na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, aby zbadać świadomość emerytalną Polaków w wieku do 30 lat. Badanie przeprowadzono od 25.04.2023 do 8.05.2023 r. na Ogólnopolskim Panelu badawczym Ariadna, wykorzystując metodologię CAWI. Próba badawcza składała się z 1108 osób w wieku od 18 do 30 lat, z czego 53,6% stanowiły kobiety, 46,2% mężczyźni oraz 0,2% osoby nieidentyfikujące się z żadną płcią.

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych została założona w 1999 roku jako organizacja samorządu gospodarczego, reprezentująca branże Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, instytucje zarządzające Otwartymi Funduszami Emerytalnymi oraz Dobrowolnymi Funduszami Emerytalnymi. Obecnie zrzesza ona 7 towarzystw dbających o interesy 15 mln swoich klientów. Aktywa zarządzane przez członków IGTE osiągają wartość stu kilkudziesięciu miliardów złotych, które są głównie inwestowane w polską gospodarkę. Działania Izby skupiają się na wspieraniu tworzenia legislacji sprzyjającej efektywnemu systemowi emerytalnemu, a także na budowaniu wiedzy eksperckiej w zakresie zabezpieczenia emerytalnego i rynku kapitałowego. IGTE współpracuje z interesariuszami, wyrażając swoje postulaty w opinii społecznej oraz prowadząc działania edukacyjne.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM