Polityka i społeczeństwo

KPRM: Projekt ustawy o ochronie sygnalistów, przedłożony przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (komunikat)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłasza, że Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy dotyczącej ochrony sygnalistów, przedstawiony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z planem rządu, tzw. sygnaliści będą objęci ochroną, co dotyczy osób pracujących zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, które zgłaszają naruszenia prawa związane z pracą. Rzecznik Praw Obywatelskich będzie odpowiedzialny za udzielanie wsparcia sygnalistom. Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do standardów Unii Europejskiej.

Nowe zasady ochrony

Nowe przepisy obejmą pracowników zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego, którzy zgłoszą naruszenie prawa lub podejrzewają jego popełnienie, zwani sygnalistami.

Dotyczy to osób, które zgłaszają naruszenie prawa niezależnie od formy zatrudnienia. Może to być umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, kontrakt menedżerski, wolontariat, staż, praktyka czy służba wojskowa.

Osoby, które donoszą o naruszeniach związanych z pracą, mogą być wykonawcami, podwykonawcami, dostawcami lub innymi zainteresowanymi stronami.

Jeśli pracodawca podejmie działania odwetowe wobec sygnalistów, ci będą uprawnieni do żądania odszkodowania w wysokości nie niższej niż średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, czyli obecnie 7155,48 zł.

Na skutek zgłoszenia dokonanego przez sygnalistę, nie będzie możliwe podjęcie działań dyscyplinarnych lub innych form odpowiedzialności wobec niego, w tym za szkody wynikłe z naruszenia praw innych osób, takich jak prawa autorskie, przepisy o ochronie danych osobowych czy obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.

Osoba zgłaszająca będzie mogła otrzymać ochronę, jeśli miała uzasadnione powody do wierzenia, że zgłoszenie lub publiczne ujawnienie było konieczne do ujawnienia naruszenia prawa.

Aby uzyskać status sygnalisty, konieczne będzie dokonanie zgłoszenia poprzez odpowiedni kanał zgłoszeń lub ujawnienie publiczne.

W każdym przypadku konieczne będzie spełnienie warunków dotyczących rzetelności postępowania sygnalisty oraz wiarygodności zgłaszanych informacji.

Sygnalista będzie miał możliwość zgłoszenia naruszeń prawa poprzez:

– wewnętrzne kanały zgłoszeń utworzone przez podmioty prywatne i publiczne;

– zewnętrzne kanały zgłoszeń do odpowiednich organów państwa;

– ujawnienie publiczne (w określonych przypadkach).

Rzecznik Praw Obywatelskich będzie instytucją odpowiedzialną za udzielanie wsparcia sygnalistom.

Będzie także urzędem, który będzie przyjmował zgłoszenia zewnętrzne od sygnalistów dotyczące konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela.

Nowe rozwiązania będą obowiązywać po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Przepisy dotyczące zgłoszeń zewnętrznych zaczną obowiązywać po 6 miesiącach od ogłoszenia.

Link do pobrania materiałów znajdziesz tutaj: https://www.flickr.com/photos/premierrp/albums/72177720315893142/.

Komunikaty publikowane w serwisie PAP nie są poddawane żadnym zmianom przez PAP SA w likwidacji. Nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść, zgodnie z postanowieniami ustawy prawo prasowe.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM