Polityka i społeczeństwo

NCBR: Ku likwidacji barier w dostępie do kształcenia wyższego. Ruszył kolejny konkurs NCBR (komunikat)

– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, zatytułowany „Uczelnie coraz bardziej dostępne”, skierowany do szkół wyższych. Celem konkursu jest zapewnienie, że uczelnie będą bardziej przyjazne dla studentów ze szczególnymi potrzebami. NCBR przeznaczyło dodatkowe 400 mln zł na ten cel, a nabór wniosków potrwa do 28 czerwca br.

– Środki na ten cel pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Z myślą o dalszym rozwoju dostępności w szkołach wyższych, NCBR zachęca do udziału w konkursie i zgłaszania innowacyjnych rozwiązań związanych z dostosowaniem uczelni do potrzeb studentów ze specjalnymi potrzebami.

Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 ponad 200 polskich uczelni podjęło działania na rzecz znoszenia barier w edukacji na poziomie wyższym. Uczelnie realizują zasady równych szans i niedyskryminacji poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i organizację procesu kształcenia dostosowaną do potrzeb wszystkich studentów, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Kolejna edycja konkursu „Uczelnia Dostępna” już wkrótce!

NCBR ogłasza kolejny konkurs w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), który ma na celu eliminację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Konkurs „Uczelnie coraz bardziej dostępne” umożliwi polskim uczelniom podjęcie aktywnych działań, aby otworzyć się na osoby ze szczególnymi potrzebami i zapewnić równy dostęp do wysokiej jakości edukacji i szkolenia. Szczególną uwagę poświęcamy grupom w niekorzystnej sytuacji, aby ułatwić im dostęp do edukacji na wszystkich poziomach, włącznie z osobami z niepełnosprawnościami.

Nowym celem konkursu jest eliminacja barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich z Programu FERS, priorytetem jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia i szkolenia dla wszystkich grup społecznych. Konkurs „Uczelnie coraz bardziej dostępne” NCBR ma na celu wspieranie polskich uczelni w podejmowaniu aktywnych działań na rzecz otwarcia się na studentów ze specjalnymi potrzebami, aby zapewnić standardową dostępność dla wszystkich studentów.

Uczelnie mogą ubiegać się o dodatkowe środki z Funduszy Europejskich, jeśli zrealizowały projekt w ramach ścieżki MIDI lub MAXI w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Dostępny budżet wynosi 400 milionów złotych i może być przeznaczony na różne obszary, takie jak rozwój infrastruktury czy adaptacja budynków dla osób z niepełnosprawnościami.

W celu skorzystania z naboru, uczelnie muszą spełnić określone wymagania i wnioskować o finansowanie wydatków kwalifikowalnych projektu. Wymagany minimalny udział własny to 3%, jednak wnioskodawcy mają także możliwość wprowadzenia cross-financingu w wysokości 25% kosztów kwalifikowalnych projektu. Dzięki tym środkom uczelnie będą mogły dostosować swoje obiekty do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, co przyczyni się do zwiększenia dostępności edukacji na uczelniach.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez wnioskodawcę lub we współpracy z partnerem, spełniając poniższe kryteria:

– Wnioskodawcą projektu może być tylko uczelnia, która nie jest w procesie likwidacji. W przypadku realizacji projektu w partnerstwie z inną uczelnią, partner musi również spełniać wymogi kryterium. – Wnioskodawcą projektu może być tylko uczelnia, która zrealizowała projekt w ramach ścieżki MIDI lub MAXI w konkursach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Kryterium ma umożliwić uczelniom, które zrealizowały projekty ze środków PO WER, kontynuowanie procesu wdrażania dostępności, jego doskonalenie i dalszy rozwój w tym obszarze. – Wnioskodawca musi przedstawić efekty projektu realizowanego w konkursie Uczelnia dostępna w ramach PO WER. – W ramach konkursu należy opracować tylko jeden projekt, mający na celu poprawę sytuacji całego podmiotu pod względem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i uwzględniający działania i ich zakres określone w Opisie ścieżki Rozwój+ stanowiącym załącznik do Regulaminu Wyboru Projektów (RWP).

8 mln zł na Rozwój+

Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie „Uczelnie coraz bardziej dostępne” rozpocznie się 8 kwietnia i potrwa do 28 czerwca br. do godz. 23:59. Maksymalna wartość dofinansowania w ramach projektu wynosi 8 milionów złotych. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu SOWA EFS. Na przeprowadzenie oceny Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przewiduje maksymalnie 120 dni w zależności od liczby zgłoszonych wniosków w konkursie.

Projekt może trwać maksymalnie 48 miesięcy i zgodnie z Regulaminem Wyboru Projektów wymaga zaangażowania osoby posiadającej co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zapewnianiu dostępności, w tym co najmniej 2 lata w obszarze szkolnictwa wyższego. Osoba ta będzie członkiem zespołu zarządzającego projektem, ale niekoniecznie będzie pełniła funkcję kierownika projektu. Możliwe jest także zaangażowanie eksperta zewnętrznego, który spełnia określone wymagania kryterium.

Celem konkursu jest poprawa dostępności uczelni we wszystkich aspektach jej funkcjonowania oraz wyrównywanie poziomów dostępności na różnych uczelniach.

Opisane w treści ścieżki Rozwój+ obszary, o których mowa w kryterium, obejmują:

Strukturę organizacyjną, dostępność architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną, cyfrową, technologie, procedury, usługi wspierające edukację oraz działania podnoszące świadomość niepełnosprawności.

Naszym celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia we wszystkich obszarach, aby spełnić określone wymagania na uczelni. Chcemy osiągnąć jak największą dostępność uczelni, uwzględniając wszystkie aspekty jej funkcjonowania i wyrównując poziomy dostępności na różnych uczelniach.

NCBR podkreśla, że konkurs uwzględnia także kryteria premiujące działania, które mają na celu wzmacnianie potencjału podmiotów ekonomii społecznej poprzez zapewnienie szerszego udziału w realizacji zamówień, tj.:

– kryteria dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami lub rozwijania ich umiejętności w ramach projektów;
– kryteria wspierające udział podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej z 5 sierpnia 2022 r.

Informujemy, że wszelkie komunikaty publikowane na naszym serwisie pochodzą od nadawców i nie są poddawane żadnym zmianom przez naszą redakcję. Za treść komunikatów odpowiada wyłącznie ich nadawca, zgodnie z przepisami prawa prasowego.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM