Biznes i finanse

Yarra Valley Water przechodzi na wsparcie Rimini Street w zakresie oprogramowania Oracle, zyskując możliwość zwiększenia satysfakcji klienta i przyspieszenia transformacji cyfrowej

LAS VEGAS – (BUSINESS WIRE) – Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), międzynarodowy podmiot dostarczający produkty i usługi z zakresu oprogramowania dla przedsiębiorstw, czołowy dostawca zewnętrznych usług wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosiła, że przedsiębiorstwo Yarra Valley Water zdecydowało się skorzystać z jej usług w zakresie wsparcia całego portfela oprogramowania Oracle, w tym aplikacji Oracle Database, Oracle Middleware i Oracle Utilities Customer Care oraz Billing.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20220111005305/en/.

Możliwość transformacji cyfrowej przy minimalnym wpływie na rachunki klientów

Przedsiębiorstwo Yarra Valley Water zarządza infrastrukturą i urządzeniami wartymi ponad 5 mld dolarów australijskich. Z jego usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków korzysta ponad 2 mln osób i 58 tys. firm. Firma w ramach realizowanego pięcioletniego cyklu regulacyjnego rozpoczęła wdrażanie planu transformacji cyfrowej, który obejmuje aktualizację i udoskonalenie jej starzejących się systemów. Zobowiązała się ona przy tym do przeprowadzenia transformacji cyfrowej, która pozwoli jej dostarczać klientom bardziej wartościowe usługi bez konieczności podwyższania rachunków.

„Nasza działalność jest ściśle regulowana przez rząd stanu Wiktoria, który zobowiązał nas do ograniczenia kosztów i realizacji założeń naszego planu pięcioletniego – powiedziała Sandra Sanderson, dyrektor ds. technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w Yarra Valley Water. – Z oczywistych względów przedstawiciele rządu okazali duże zainteresowanie naszą strategią transformacji cyfrowej oraz tym, jak wpłynie ona na odbiorców naszych usług. Musimy zatem znaleźć sposób na usprawnienie działalności oraz przeprowadzenie transformacji cyfrowej bez uszczerbku na jakości naszych usług i konieczności zwiększania rachunków dla osób i przedsiębiorstw, które z nich korzystają”.

Rimini Street ułatwi przeprowadzenie transformacji cyfrowej oraz zachowanie zgodności z wymogami regulacyjnymi i w zakresie obsługi klienta

Firma Rimini Street stworzyła dla przedsiębiorstwa Yarra Valley Water wyjątkową możliwość ograniczenia kosztów przy zachowaniu (a w dalszej perspektywie podniesieniu) obecnego poziomu usług. Decyzja ta wpisuje się w założenia transformacyjne i strategię ograniczania kosztów przedsiębiorstwa, przyczyniając się do racjonalizacji kosztów związanych z technologiami. Podniesienie jakości usług przy znacznym ograniczeniu rocznych opłat za usługi wsparcia nie tylko pozwoli na uzyskanie oszczędności na realizację planu transformacji cyfrowej przez Yarra Valley Water, ale również umożliwi przedsiębiorstwu dalsze wywiązywanie się z jego obowiązków regulacyjnych w zakresie utrzymywania stałych stawek opłat dla klientów.

Podobnie jak w przypadku wszystkich klientów Rimini Street firmie Yarra Valley Water przydzielony zostanie główny specjalista ds. wsparcia z ok. 20-letnim doświadczeniem w obsłudze specjalistycznego oprogramowania dla przedsiębiorstw, jak również zespół inżynierów funkcyjnych i technicznych. Będą oni realizować postanowienia najlepszej w branży umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi (SLA), która przewiduje 10-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich zdarzeń o Priorytecie 1. Dzięki funkcjonującemu w Rimini Street modelowi „Follow the Sun”, który zakłada obsługę klientów na skalę globalną bez względu na położenie geograficzne i strefę czasową, firma jest w stanie sprawnie obsługiwać klientów 24 godziny na dobę każdego dnia roku.

„Już teraz dostrzegamy korzyści, jakie płyną z przejścia do Rimini Street – powiedziała Sanderson. – Uzyskaliśmy jej wsparcie jeszcze przed zakończeniem procesu przejścia. Gdy doszło do awarii, Rimini Street szybko pomogła nam sobie z nią poradzić. Rimini Street to definicja >>komfortu psychicznego<< – firma udowodniła, że jest partnerem z prawdziwego zdarzenia, który może zapewnić całodobową obsługę przez cały rok, zwłaszcza w kryzysowych momentach”.

„Cieszmy się, że poprzez nawiązaną współpracę będziemy mogli pomóc przedsiębiorstwu Yarra Valley Water w realizacji długofalowych założeń w zakresie zapewniania satysfakcji klienta i transformacji cyfrowej – powiedział Daniel Benand, Group Vice President i Regional General Manager na region Oceanii w Rimini Street. – Będąc zaufanym partnerem, dokładamy starań, by klienci mogli w stu procentach polegać na naszym zespole, skupiając się na innych priorytetach w swojej działalności, takich jak transformacja cyfrowa, innowacyjne rozwiązania dla klientów, ograniczanie kosztów i podejmowanie działań w zakresie zgodności z wymogami regulacyjnymi, a wszystko to dzięki szybszemu, bardziej kompleksowemu i jakościowo lepszemu wsparciu”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka wchodząca w skład indeksu Russell 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4400 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995) Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Podlegają one czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wpływ na działalność spółki, jaki ma bieżąca obsługa zobowiązań wynikających z umowy kredytowej i innych zobowiązań umownych dotyczących aspektów finansowych i operacyjnych oraz powiązanego ryzyka dotyczącego stóp procentowych, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 w odniesieniu do działalności spółki, a także jej wpływu na gospodarkę, oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zdolności spółki do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz jej zdolności do wyeliminowania stwierdzonych słabych punktów jej systemu kontroli wewnętrznej, w tym w odniesieniu do ujęcia księgowego praw spółki do poboru akcji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 3 listopada 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission. Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki. O ile spółka Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, to nie przyjmuje ona żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek, ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220111005305/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Vikki Hansen

Rimini Street, Inc.

tel. +1 (708) 556-3185

e-mail: vhansen@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM