Biznes i finanse

HUUUGE, INC. (2/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

Huuuge, Inc. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku:

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – 22.03.2022

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 24.05.2022

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. – 7.09.2022

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 22.11.2022

Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z §79 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM