Biznes i finanse

ENERGA SA (3/2022) Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za IV kwartał 2021 roku i za 2021 rok

Zarząd Spółki Energa SA przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Energa („Grupa”) za IV kwartał 2021 roku i za 2021 rok.

Szacunkowe wybrane dane za IV kwartał 2021 roku:

Przychody Grupy: 3 780 mln zł (wobec 3 350 mln zł w IV kwartale 2020 roku).

EBITDA Grupy: 420 mln zł (wobec 482 mln zł w IV kwartale 2020 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 523 mln zł (wobec 438 mln zł w IV kwartale 2020 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 48 mln zł (wobec 30 mln zł w IV kwartale 2020 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: -127 mln zł (wobec 42 mln zł w IV kwartale 2020 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 127 mln zł (wobec 365 mln zł w IV kwartale 2020 roku).

Zysk netto Grupy: 68 mln zł (wobec 238 mln zł w IV kwartale 2020 roku).

Nakłady inwestycyjne: 772 mln zł (wobec 532 mln zł w IV kwartale 2020 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 5 835 GWh (wobec 5 652 GWh w IV kwartale 2020 roku).

Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 172 GWh (wobec 977 GWh w IV kwartale 2020 roku).

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 855 GWh (wobec 4 896 GWh w IV kwartale 2020 roku).

Grupa Energa wypracowała w IV kwartale 2021 roku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 420 mln zł, co oznacza spadek o 13% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały przede wszystkim:

a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 523 mln zł (wzrost o 85 mln zł r/r). Przyczyną wzrostu EBITDA była wyższa marża na sprzedaży usługi dystrybucyjnej w związku z korzystnym wolumenem oraz niższe koszty operacyjne w związku z korzystną wyceną rezerw aktuarialnych.

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 48 mln zł (wzrost o 18 mln zł r/r). Przyczyną wyższego wyniku były przede wszystkim wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz z usług systemowych świadczonych dla Operatora Sieci Przesyłowej, a także niższe koszty stałe. Powyższe zostało częściowo skompensowane wyższym kosztem zmiennym (głównie koszt zużycia kluczowych paliw do produkcji przy jednoczesnym istotnym wzroście kosztu zakupu uprawnień do emisji).

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości -127 mln zł (spadek o 169 mln zł r/r). Przyczyną spadku EBITDA r/r oraz zanotowania ujemnej wartości EBITDA w sprawozdawanym kwartale była sytuacja na rynku energii elektrycznej w grudniu 2021 roku. W tym okresie notowane były ekstremalnie wysokie ceny energii na rynku SPOT i bilansującym. Ponadto, nastąpił ponadstandardowy wzrost zużycia energii przez klientów w stosunku do zakontraktowanego przez Linię tę Biznesową wolumenu. Powyższe zdarzenia znacząco zwiększyły koszt bilansowania portfela energii.

Zysk netto Grupy w IV kwartale 2021 roku wyniósł 68 mln zł (spadek o 170 mln zł r/r). Na obniżenie wartości zysku netto r/r wpłynęły w głównej mierze niższe wyniki operacyjne Grupy oraz niekorzystne saldo odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych r/r (w IV kwartale 2020 miało miejsce istotne rozwiązanie odpisów).

Wybrane dane za 2021 rok:

Przychody Grupy: 13 766 mln zł (wobec 12 458 mln zł w 2020 roku).

EBITDA Grupy: 2 529 mln zł (wobec 2 038 mln zł w 2020 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 2 026 mln zł (wobec 1 790 mln zł w 2020 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 211 mln zł (wobec 165 mln zł w 2020 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 347 mln zł (wobec 156 mln zł w 2020 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 1 364 mln zł (wobec 664 mln zł w 2020 roku).

Zysk netto Grupy: 1 031 mln zł (wobec -444 mln zł w 2020 roku).

Nakłady inwestycyjne: 2 137 mln zł (wobec 1 721 mln zł w 2020 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 23 029 GWh (wobec 21 763 GWh w 2020 roku).

Produkcja energii elektrycznej brutto: 4 136 (wobec 3 184 GWh w ciągu 2020 roku).

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 18 578 GWh (wobec 18 782 GWh w 2020 roku).

W 2021 roku Grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości 2 529 mln zł, co oznacza wzrost o 24% w porównaniu do 2020 roku. Za wyższe wyniki odpowiadała głównie Linia Biznesowa Dystrybucja (wzrost EBITDA o 236 mln zł r/r), co było przede wszystkim efektem wyższej marży na dystrybucji (efekt wyższego wolumenu dystrybucji) oraz niższych kosztów operacyjnych, a także Linia Biznesowa Sprzedaż (wzrost EBITDA o 191 mln zł r/r), co było związane z poprawą marżowości sprzedaży energii do odbiorców końcowych w porównaniu do ubiegłego roku (marża na sprzedaży energii wyższa aż o 283 mln zł r/r). Wyższa była także EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie (o 46 mln zł r/r). Wzrost EBITDA tej Linii był w głównej mierze spowodowany wyższymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej oraz wyższym przychodem z usług systemowych, gdzie pozytywny wpływ powyższych czynników został częściowo obniżony wyższym kosztem zużycia kluczowych paliw do produkcji oraz wyższym kosztem zakupu uprawnień do emisji.

Prezentowane dane mają charakter szacunkowy i podlegają badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Dane za rok 2020 zostały przekształcone. Ostateczne dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za IV kwartał 2021 roku i za 2021 rok zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2021 rok.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM