Biznes i finanse

ATENDE SA (1/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Atende S.A., działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 r. poz. 757) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2022 r.:

? jednostkowy raport roczny za 2021 r. – 30 marca 2022 r.;

? skonsolidowany raport roczny za 2021 r. – 30 marca 2022 r.;

? skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 17 maja 2022 r.;

? skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. – 13 września 2022 r.;

? skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 15 listopada 2022 r.

Zarząd Atende S.A. oświadcza, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 r.

Zarząd Atende S.A. oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej obejmujące informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia.

Zarząd Atende S.A. oświadcza, że skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami § 62 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM