Polityka i społeczeństwo

Obywatele Ukrainy zdecydowanie popierają przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia do NATO, zachowania neutralności lub partnerstwa z Rosją, zgodnie z wynikami ogólnokrajowego badania Premise

WASZYNGTON, 14 lutego 2022 r. /PRNewswire/ — W jednodniowym badaniu przeprowadzonym na Ukrainie na próbie 1 032 mieszkańców różnych regionów tego kraju, 77% – ponad trzy czwarte – respondentów stwierdziło, że popierają przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia do NATO, zachowania neutralnej pozycji, lub sprzymierzenia się z Rosją, przy czym wynik ten był podobny niezależnie od regionu, płci czy wieku.

Respondenci biorący udział w badaniu zapoznali się definicją NATO jako „wspólnego amerykańsko-europejskiego wojskowego sojuszu obronnego” przed przystąpieniem do odpowiedzi na pytania. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski.

• Przeważająca większość ukraińskich respondentów wyraziła większą przychylność dla opcji przystąpienia do NATO niż dla zachowania neutralności, w stosunku dwa do jednego (55% – 28%). Wskazali również, że głosowaliby za przystąpieniem do NATO znacznie chętniej niż za partnerstwem z Rosją, przy przewadze 7:1 (55% – 8%).

• Niemal dwóch z trzech obywateli Ukrainy w próbie (65%) dostrzega gospodarcze korzyści płynące z przystąpienia do Unii Europejskiej, prawie czterokrotnie więcej niż odsetek osób preferujących partnerstwo gospodarcze z Rosją (14%).

Porównanie regionów jest istotne, ponieważ historycznie zachodnia Ukraina była bardziej nacjonalistyczna i antyrosyjska, w przeciwieństwie do wschodniej części kraju, charakteryzującej się kulturowymi i językowymi powiązaniami z Rosją.

• Zgodnie z wynikami badania, większość ukraińskich respondentów ze wschodniej Ukrainy opowiada się za przeprowadzeniem referendum w sprawie przystąpienia do NATO, zachowania neutralnej pozycji, lub sprzymierzenia się z Rosją, przy przewadze odpowiedzi twierdzących 64% do 36%.

• Nawet w kwestii wyboru pomiędzy przystąpieniem do NATO i partnerstwem z Rosją, zwyczajowo prorosyjski wschodni region popiera w większym stopniu przystąpienie do NATO niż współpracę z Rosją (przewaga 31% do 20%). Mieszkańcy wschodu jednak preferują neutralność od przystąpienia do NATO, o czym świadczy przewaga wskazań 38% do 31%, która jest zbyt mała, aby uznać ją za statystycznie istotną.

• W sumie, poproszeni o wybór pomiędzy neutralnością, przystąpieniem do NATO, albo partnerstwem z Rosją, 69% zwyczajowo prorosyjskich respondentów ze wschodnich regionów kraju wskazuje neutralność/NATO w porównaniu z 20% osób, które opowiedziały się za partnerstwem z Rosją.

• Z drugiej strony, nastroje wśród respondentów zamieszkujących zachodnią Ukrainę w odniesieniu do referendum i przystąpienia do NATO charakteryzowały się decydującym poparciem dla tych dwóch opcji, czego można było się spodziewać. 92% mieszkańców zachodnich regionów kraju popiera referendum, w porównaniu do 8% respondentów, którzy wyrazili zdanie przeciwne, przy czym w przypadku wyboru pomiędzy przystąpieniem do NATO, neutralnością i partnerstwem z Rosją, 81% respondentów opowiedziało się za przystąpieniem do NATO, 11% za zachowaniem neutralności, a jedynie 3% popiera partnerstwo z Rosją (co statystycznie zbliżone jest do wyniku zerowego).

Nie ma wątpliwości, że biorąc pod uwagę całą próbę, ukraińscy respondenci dostrzegają większe korzyści gospodarcze w sprzymierzeniu z Unią Europejską niż w partnerstwie z Rosją i jej sojusznikami. Niemal dwóch z trzech Ukraińców i Ukrainek w próbie (65%) dostrzega gospodarcze korzyści płynące ze współpracy z Unią Europejską, prawie czterokrotnie więcej niż odsetek osób preferujących partnerstwo gospodarcze z Rosją (14%). Nawet wśród respondentów zamieszkujących wschodnie regiony kraju, przewaga wyboru UE nad partnerstwem z Rosją wyniosła niemal 2 do 1. 44% opowiedziało się za UE, w porównaniu z 23% respondentów popierających partnerstwo z Rosją.

Nie ma również wątpliwości, że w kraju tym panuje przytłaczające niezadowolenie z sytuacji na Ukrainie wśród wszystkich respondentów zamieszkujących ten kraj: 81% respondentów wskazało, że są niezadowoleni, podczas gdy tylko 12% wyraziło zadowolenie. Respondenci zamieszkujący wschodnie regiony Ukrainy wyrazili nieco większe niezadowolenie (82%) niż ich rodacy z zachodniej części kraju (72%), przypuszczalnie z tego powodu, że rosyjska okupacja i liczba ofiar w okupowanej strefie po ukraińskiej stronie są znaczące.

Różnice we wskazaniach kobiet i mężczyzn i przedstawicieli poszczególnych grup wiekowych nie były istotne w żadnym z zadanych pytań. Można stwierdzić, że mężczyźni wyrazili nieco wyższe poparcie dla przystąpienia do NATO niż kobiety, a młodzi ludzie (18-29) są nieco bardziej zadowoleni z sytuacji na Ukrainie niż przedstawiciele pozostałych grup wiekowych. Różnice te nie są jednak statystycznie istotne.

Komentarz na temat metodyki ankiety Premise przeprowadzonej w ramach badania na Ukrainie 9 lutego:

Wyniki oparte są na internetowej ankiecie, w której wzięło udział 1 032 obywateli Ukrainy 9 lutego 2022 r. za pośrednictwem aplikacji na telefon Premise. Respondenci otrzymali wynagrodzenie za udział w badaniu. Zastosowano ważenie postratyfikacyjne w celu dokładnego odzwierciedlenia podziału ogólnej populacji ze względu na płeć, wiek i regiony na podstawie danych demograficznych World Pop z 2020 roku.

[KOMENTARZ: Premise opierał się na danych z https://www.worldpop.org/ ponieważ jest to czołowe recenzowane źródło danych dotyczących rozmieszczenia ludności, a Ukraina nie przeprowadzała spisu powszechnego od 2001 r.]

Premise

Premise jest firmą świadczącą usługi w zakresie analiz opartych na crowdsourcingu. Nasza technologia aktywizuje społeczności użytkowników smartfonów w celu pozyskiwania przydatnych danych w czasie rzeczywistym bez ponoszenia wysokich kosztów, z widocznością, której potrzebujesz. Znajdujemy dane dla każdej decyzji (Data for Every Decision™) w ponad 125 krajach i w 37 językach. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.premise.com.

Źródło: Premise

KONTAKT:
Taylor C. Pearson
e-mail: tpearson@tridentdmg.com
tel. 202-235-3482

Źródło informacji: PR Newswire

 


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM