Biznes i finanse

EFEKT SA (3/2022) Korekta raportów śródrocznych za I półrocze 2021 roku oraz III Kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Korporacja Gospodarcza „Efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korekty raportów finansowych za I półrocze 2021, opublikowanego w dniu 31 sierpnia 2021 roku skorygowanego w dniu 2 listopada 2021 roku oraz III kw. 2021 roku opublikowanego w dniu 2 listopada 2021 roku i skorygowanego w dniu 9 listopada 2021 roku.

Korekta ww. raportów polega na załączeniu do raportów finansowych za I półrocze 2021oraz III kwartał 2021 roku. Na 1 półrocze 2021 zmiana dotyczy noty nr 6 ( 30.06.2021) od strony 18 i noty nr 5 (30.09.2021) od strony 21 oraz informacji o nieruchomościach inwestycyjnych w jednostce Emitenta :

Dla Grupy Kapitałowej skorygowana nota nr 6 na 1 półrocze 2021r. i nota nr 5 na 3 kwartał 2021r.

W części dotyczącej jednostki Emitenta skorygowana została: informacja o nieruchomościach inwestycyjnych na 1 półrocze 2021 r. od strony 37

i 3 kwartał 2021r. od strony 44 .

Powyższe korekty przekazujemy w pliku załączonym do niniejszego raportu, a także publikujemy w załączeniu skorygowane raporty.

Jednocześnie, Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. informuje, że korekta nie ma wpływu na pozostałe pozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „efekt” S.A. za I półrocze 2021 r oraz III Kwartału 2021 roku.

Korekta nie ma wpływ na dane finansowe zawarte w skróconym śródrocznym jednostkowe sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. za I półrocze 2021 oraz za III kwartał 2021 roku.

Dane finansowe zawarte w raporcie okresowym zostały przedstawione prawidłowo i nie uległy zmianie.

To oznacza, że dane liczbowe przedstawione we wskazanych raportach nie uległy zmianie.

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej nr 13 „Wycena wartości godziwej” wartość godziwa to cena, którą otrzymano by za zbycie składnika aktywów lub zapłacono by za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku na dzień wyceny.

Wycena wartości godziwej opiera się na założeniu, że transakcja zbycia składnika aktywów lub przeniesienia zobowiązania odbywa się: na głównym rynku dla danego składnika aktywów lub zobowiązania, lub – w przypadku braku głównego rynku na najkorzystniejszym rynku dla danego składnika aktywów lub zobowiązania (MSSF nr 13 par. 16). Jednostka wycenia wartość godziwą składnika aktywów lub zobowiązania na podstawie założeń, które przyjęliby uczestnicy rynku w celu ustalenia ceny składnika aktywów lub zobowiązania, przyjmując założenie, że uczestnicy rynku działają w swoim najlepszym interesie gospodarczym (MSSF nr 13 par. 22). Przyjmując takie założenia, jednostka nie musi określać konkretnych uczestników rynku, a powinna raczej sprecyzować cechy ogólnie odróżniające uczestników rynku, uwzględniając czynniki właściwe dla (MSSF nr 13 par. 23): – składnika aktywów lub zobowiązania, – głównego (lub najkorzystniejszego) rynku dla składnika aktywów lub zobowiązania oraz – uczestników rynku, z którymi jednostka chciałaby zawrzeć transakcję na tym rynku.

Przy wycenie wartości godziwej można stosować jedną lub kilka z wyżej wymienionych metod, a stosowanie technik wyceny wartości godziwej jest konsekwentne (MSSF nr 13 § 63,65). Oznacza to że: podstawą określenia wartości godziwej jest cena sprzedaży netto na aktywnym rynku ( kategoria ekonomiczna ); w przypadku jego braku wartością godziwą jest wartość rynkowa oszacowana na podstawie transakcji rynkowych pochodzących z rynku nieaktywnego, za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne. W przypadku nieruchomości ( rynek rzadko mogący być traktowany jako aktywny ) można przyjąć zatem zasadę: jeśli można określić wartość rynkową nieruchomości na podstawie cen transakcyjnych ( podejście porównawcze ) to wartość ta jest równa wartości godziwej nieruchomości

Podstawa prawna:

§ 15 ust. 4 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM