Biznes i finanse

BANK MILLENNIUM SA (7/2022) DRUGIE ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PODZIALE MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIEGO S.A., W RAMACH KTÓREGO BANK MILLENNIUM S.A. JEST SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ

W nawiązaniu do pierwszego zawiadomienia, przekazanego raportem bieżącym nr 16/2021 z dnia 10 maja 2021 r., uzupełnionego następnie raportem bieżącym nr 26/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r., Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”), działając na podstawie art. 539 § 1 i 2 oraz art. 540 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w zw. z art. 402 z indeksem 1 KSH, niniejszym zawiadamia akcjonariuszy po raz drugi o planowanym podziale Millennium Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053322 („Spółka Dzielona” lub „MDM”), („Podział MDM”).

W nawiązaniu do treści raportu nr 16/2021 z dnia 10 maja 2021 r. oraz raportu nr 26/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r., Zarząd Banku przekazuje ponownie poniższe informacje, zawiadamiając po raz drugi o Podziale MDM.

Podział MDM zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj.: poprzez:

a) przeniesienie na Bank części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa MDM, związanej ze świadczeniem usług maklerskich („Działalność Maklerska”); oraz

b) pozostawienie w MDM części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa MDM, związanej z pozostałą działalnością („Działalność Nieregulowana”).

W związku z przeniesieniem na Bank części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej, nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Banku.

Plan Podziału MDM („Plan Podziału MDM”) został ogłoszony w trybie art. 535 § 3 KSH poprzez umieszczenie na stronie internetowej Banku (pod adresem: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM).

Na podstawie art. 540 § 3 z indeksem 1 KSH Bank informuje, że do dnia zakończenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy Banku, którego porządek obrad przewidywać będzie podjęcie uchwały w sprawie Podziału MDM, akcjonariusze mogą zapoznać się z poniższymi informacjami za pośrednictwem strony internetowej Banku, tj. akcjonariuszom udostępnia się:

1) Plan Podziału MDM (zawierający także informacje i dokumenty, o których mowa w art. 534 § 2 KSH, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH w odniesieniu do Banku, względem którego nie jest wymagane sporządzania takiego oświadczenia), dostępny na stronie: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM;

2) sprawozdania finansowe Banku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz ze sprawozdaniami z badania, dostępne na stronie: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM;

3) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności MDM za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz ze sprawozdaniami z badania, dostępne na stronie: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM;

4) sprawozdania Zarządów Banku oraz MDM z dnia 10 maja 2021 r., sporządzone dla celów Podziału MDM, dostępne na stronie: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM;

5) opinię biegłego z badania Planu Podziału MDM w zakresie poprawności i rzetelności, dostępną na stronie: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM.

Podstawa prawna:

Art. 539 § 1 i 2 oraz art. 540 w związku z art. 402 z indeksem 1 Kodeksu spółek handlowych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) i art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM