Biznes i finanse

ZUE SA (7/2022) Informacja nt. współpracy z PKP PLK S.A.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE) informuje, iż w związku z otrzymaniem przez Spółkę w dniu 16 lutego 2022 r. obustronnie podpisanych dwóch umów z PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą Warszawie (PKP PLK) na prace dodatkowe do umowy, o której podpisaniu Spółka informowała w raporcie bieżących nr 5/2018, łączna wartość netto umów zawartych między PKP PLK a ZUE w okresie od dnia 3 grudnia 2021 r. wyniosła ok. 60,4 mln zł netto.

Współpraca Spółki z PKP PLK w ramach wskazanej powyżej łącznej wartości umów, obejmuje w szczególności zawartą w dniu 3 grudnia 2021 roku umowę pn. „Budowa łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina – Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała Główna” realizowaną w ramach projektu pn. „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina -Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane” (Umowa) o wartości 22,8 mln zł netto. Termin realizacji prac w ramach Umowy został ustalony na czas ok. 1 roku od daty ich rozpoczęcia.

Współpraca z PKP PLK w ramach Umowy odbywa się na warunkach typowych dla tego rodzaju współpracy w szczególności w obszarze warunków technicznych czy zabezpieczenia jej realizacji, odpowiedzialności, jak również możliwości zakończenia współpracy (w zakresie wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy). Okres gwarancji udzielonej przez Spółkę oraz rękojmi wynosi 72 miesiące. Umowa określa możliwość naliczenia kar umownych Spółce w przypadku m.in. niewykonania w terminie przedmiotu Umowy, czy też odstąpienia od umowy przez PKP PLK z przyczyn leżących po stronie Spółki. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może jednak przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia netto. Zapłata kary umownej nie pozbawia PKP PLK prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM