Biznes i finanse

MENNICA POLSKA SA (6/2022) Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 lutego 2022 roku, na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”), Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa o przekroczeniu łącznie z podmiotami zależnymi od Pana Zbigniewa Jakubasa tj. Multico sp. z o.o. oraz z podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 5 Ustawy – 50% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w wyniku dokonania przez Sąd wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego z kwoty 51.138.096 zł do kwoty 51.087.191 zł w wyniku umorzenia 50.905 sztuk akcji Spółki zwykłych, na okaziciela, co odpowiada liczbie 50.905 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 4/2022 z dnia 14 lutego 2022 roku.

Przed wskazanym powyżej zdarzeniem Pan Zbigniew Jakubas posiadał łącznie z podmiotami zależnymi tj. Multico sp. z o.o. oraz z podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 5 Ustawy – 25 559 859 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 49,98 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz taki sam udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i uprawniało do 25 559 859 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku wskazanej powyżej zmiany, Pan Zbigniew Jakubas łącznie z podmiotami zależnymi tj. Multico sp. z o.o. oraz z podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 5 Ustawy posiada – 25 559 859 sztuk akcji Spółki, co stanowi 50,03 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz taki sam udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i uprawnia do 25 559 859 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM