Polityka i społeczeństwo

MSZ: Konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2022 (ADK 2022 „A”) (komunikat)

MSZ informuje:

Szef Służby Zagranicznej ogłasza nabór w ramach konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2022 (ADK 2022 „A”)

Rozpoczęcie aplikacji: 01 września 2022

Początek konkursu: 08 kwietnia 2022

Limit przyjęć: 23 osoby

Stopień wypełnienia limitu na dzień ogłoszenia konkursu: 0 proc.

Główne obowiązki aplikanta

1. ukończenie programu szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej,

2. odbycie stażu zawodowego w MSZ oraz w placówce zagranicznej,

3. ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej,

4. udział w innych szkoleniach, kursach oraz zagranicznych wizytach studyjnych przewidzianych przez kierownika aplikacji,

5. przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

Wymagania stawiane kandydatom

1. wyłącznie obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,

3. znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,

4. dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego.

Wymagane dokumenty

1. wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną (zgodnie ze wzorem), wraz z kolorową fotografią o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich sześciu miesięcy na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość, pokazującą twarz na wprost od wierzchołka głowy do górnej części barków. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB. Fotografię składaną w postaci papierowej wykonuje się na papierze fotograficznym,

2. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego,

3. w przypadku ukończenia studiów magisterskich na uczelni zagranicznej kopia dokumentu potwierdzającego uznawalność dyplomu w Polsce, zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,

4. w przypadku złożenia wniosku przed uzyskaniem tytułu magistra lub równorzędnego – oświadczenie o terminie obrony pracy magisterskiej albo o terminie uzyskania dokumentów potwierdzających wskazane kwalifikacje,

5. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające brak karalności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. kopię certyfikatu znajomości języka angielskiego na poziomie B2 i wyżej – jeśli kandydat taki certyfikat posiada (Rozporządzenie).

7. oświadczenie o gotowości do podjęcia zadań w dowolnej placówce zagranicznej RP, w dowolnym kraju i w dowolnym czasie.

Etapy konkursu:

1. test wiedzy ogólnej, obejmujący zagadnienia dotyczące: historii Polski i historii powszechnej; aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce; aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie; głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej, w tym zagranicznej polityki gospodarczej, historycznej i kulturalnej; wybranych zagadnień z prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, ekonomii i gospodarki,

2. testy badające przydatność kandydatów do pracy w służbie zagranicznej (analiza, rozwiązywanie problemów),

3. sprawdzian stopnia znajomości języka angielskiego,

4. badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej (w szczególności kompetencji przywódczych, umiejętności komunikacji, współpracy z innymi oraz odporności na stres; wykorzystanie między innymi testów psychologicznych),

5. rozmowa kwalifikacyjna (ocena przydatności i motywacji do pracy w służbie zagranicznej).

Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci do niej zakwalifikowani są poddani badaniu stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

UWAGA

– szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną określają przepisy Rozporządzenia ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/191

– ze względów epidemiologicznych konkurs może zostać w całości lub częściowo przeprowadzony online,

– do konkursu zostaną dopuszczone osoby, które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, złożą w terminie komplet wymaganych dokumentów oraz prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną wraz ze zdjęciem,

– osoby, które składając wniosek nie przedstawiły dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego lub równorzędnego, są zobowiązane przedłożyć komisji kopię takiego dokumentu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego etapu konkursu,

– do wniosku można dołączyć kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje przydatne w służbie zagranicznej, w szczególności certyfikaty językowe. Podczas procedury konkursowej komisja może wziąć pod uwagę poziom znajomości przez kandydata innych (aniżeli język angielski) języków obcych.

Ważne informacje dotyczące aplikacji dyplomatyczno-konsularnej ADK 2022A

Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w MSZ na czas określony 1 roku; oferowane wynagrodzenie wynosi: ok. 4.876,70 zł brutto.

Po odbyciu aplikacji dyplomatyczno-konsularnej słuchacze będą musieli wykazać się potwierdzoną znajomością dwóch języków obcych, jednego na poziomie minimum B2, a drugiego co najmniej C1.

Aplikacja kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym. Złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz wykazanie się potwierdzoną znajomością dwóch języków obcych wiąże się z nadaniem stopnia dyplomatycznego i wyznaczeniem stanowiska zgodnie z potrzebami służby zagranicznej w Polsce lub za granicą. Ostateczne decyzje w tych sprawach w odniesieniu do poszczególnych absolwentów aplikacji podejmuje Szef Służby Zagranicznej.

Uprzejmie prosimy o złożenie kompletu dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy aplikacjaDK2022A@msz.gov.pl lub w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (dziennik podawczy) lub przesłanie w terminie do 17 marca 2022 r. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu dokumentów do MSZ.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Akademia Dyplomatyczna Al. J.Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa z dopiskiem: ADK 2022A

W przypadku pytań/wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny +48 (22) 523 79 85 lub

e-mail: aplikacjaDK2022A@msz.gov.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów biorących udział w konkursie na aplikację dyplomatyczno-konsularną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO.

2. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

3. Administrator danych i kontakt do niego: Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa.

4. Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych – Daniel Szczęsny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, adres e-mail: iod@msz.gov.pl

5. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną

6. Informacje o odbiorcach danych: dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.

7. Okres przechowywania danych: dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Szef Służby Zagranicznej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.) oraz przepisami wewnętrznymi MSZ wynikającymi z przepisów ww. ustawy.

8. Przysługujące prawa:

– prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych ad.sekretariat@msz.gov.pl;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędy Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22 – 22.1b Kodeksu pracy oraz art. 26 – 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. poz. 1505, z 2014 r. poz. 1111, z 2016 r. 13485, z 2017 r. 1889, z 2018 r. 1559, z 2021 poz. 1233, 2447, 2448) oraz art. 43 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 464, 1003).

10. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Materiały

WNIOSEK WNIOSEK.docx 0.04MB (w załączniku)

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.(PAP)

kom/ par/


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM