Biznes i finanse

DEVELIA SA (18/2022) Zawiadomienie Obligatariuszy o zbyciu składników majątkowych spółki zależnej Emitenta

Zarząd DEVELIA S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do zapisów pkt 6.2.3 Warunków Emisji Obligacji serii LCC220523OZ3, wyemitowanych w dniu 22.05.2019 r. o czym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 22/2019 z dnia 22.05.2019 r. („Warunki Emisji Obligacji”), informuje, że w dniu 15.03.2022 r. podmiot w 100% zależny od Spółki: Sky Tower Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („ST”), działająca jako sprzedający (dalej jako „Sprzedający”), zawarła z Olimp Investment spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – spółką kontrolowaną przez alternatywny fundusz inwestycyjny zarządzany przez Grupę Adventum (dalej jako „Kupujący”, przy czym Sprzedający oraz Kupujący będą dalej zwane łącznie „Stronami”), przyrzeczoną umowę sprzedaży („Umowa Przyrzeczona”) w ramach transakcji zawieranej pomiędzy spółkami („Transakcja”), dotyczącej sprzedaży 79,55% udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym o nazwie Sky Tower położonym we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 95, o łącznej powierzchni ok. 23.798 m2 („Umowa Sprzedaży”). Pozostała część udziału w prawie własności Sky Tower, tj. 20,45% pozostanie w posiadaniu właścicieli wydzielonych lokali w budynku Sky Tower.

Łączna cena Transakcji wyniosła 84.270.000,00 EUR, ustalona, w formule bez zadłużenia i bez środków pieniężnych [ang. on a debt-free and cash-free basis], powiększona o należny podatek VAT i pomniejszona o wartość zachęt dla najemców wynikających z umów podpisanych przed dniem zawarcia umowy przedwstępnej a niezapłaconych na dzień zawarcia Umowy Sprzedaży tj. w kwocie 1.878.436,64 EUR i została zapłacona w całości w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

O powyższej transakcji Emitent poinformował raportem bieżącym nr 17/2022 z dnia 15.03.2022 r., w którym też zawarte zostały pozostałe warunki transakcji.

Powyższa cena sprzedaży przekracza więc próg wskazany w pkt 6.2.1 Warunków Emisji Obligacji.

Zarząd Spółki potwierdza poprawność zawartych w niniejszym raporcie danych i wyliczeń

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM