Biznes i finanse

CD PROJEKT SA (7/2022) Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej podjętych negocjacji oraz zawarcie umowy z Epic Games International S. r.l.

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie zostało opóźnione w dniu 20 grudnia 2021 r. zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), o następującej treści:

„W dniu 20 grudnia 2021 r. Zarząd CD PROJEKT S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji z Epic Games”.

W nawiązaniu do powyższej informacji, Zarząd Spółki informuje, że w związku z zakończeniem procesu negocjacyjnego, w dniu 21 marca 2022 roku, Spółka podpisała z Epic Games International S. r.l. („Epic”) umowę licencyjną i partnerską. Umowa określa zasady korzystania przez Spółkę z silnika do gier Unreal Engine oraz współpracy stron celem rozwijania i ulepszania silnika, aby dostosować go do potrzeb tworzenia gier z otwartym światem, takich jak te, które produkuje Spółka. („Umowa”). Umowa ma strategiczne znaczenie dla obu stron.

Zgodnie z Umową, Spółka ma prawo tworzenia i wydawania gier opartych na silniku Unreal Engine 4, 5 oraz jego kolejnych wersjach.

Umowa została zawarta na okres 15 lat z możliwością jej dalszego przedłużania i nie ogranicza liczby gier tworzonych z wykorzystaniem silnika Unreal Engine. Umowa przewiduje dedykowane wsparcie techniczne ze strony Epic dla tytułów wydawanych przez Spółkę.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM