Biznes i finanse

PUNKPIRATES SA (16/2022) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki oraz asymilacja akcji Spółki

Zarząd PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), informuje, iż w dniu 24 marca 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) podjął uchwałę nr 329/2022 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki (dalej: „Uchwała”).

Na mocy Uchwały Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu GPW do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 4.470.599 (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLIQPRT00041” (dalej: „Akcje”).

Dodatkowo na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu GPW, Zarząd GPW postanowił wprowadzić Akcje Spółki z dniem 31 marca 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) w dniu 31 marca 2022 r. asymilacji Akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLIQPRT00017”.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 25 marca 2022 r. KDPW wydał oświadczenie nr 285/2022 o dokonaniu asymilacji akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D w liczbie 4.470.599 (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) sztuk, oznaczonych przez KDPW kodem „PLIQPRT00041” z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLIQPRT00017”. Asymilacja nastąpi w systemie depozytowym w dniu 31 marca 2022 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM