Biznes i finanse

ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (9/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 pkt. 1 zd. 1 statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 maja 2022 roku, na godzinę 10:00 w Koszajcu, 05-840 Brwinów, Koszajec 50 („Walne Zgromadzenie”).

Zaplanowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021, obejmującego rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające ;

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021, obejmującego skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021;

d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2021 wraz z oceną sytuacji Spółki,

z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2021 rok;

e) podziału zysku Spółki za rok 2021;

f) udzielenia członkom Zarząd absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;

g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;

h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok;

i) odwołania Członka Rady Nadzorczej;

j) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;

k) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;

l) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

7. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad, a nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM