Biznes i finanse

BENEFIT SYSTEMS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2021
Przychody ze sprzedaży 954 938,00 1 033 736,00 208 616,00 231 044,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 010,00 -3 387,00 -876,00 -757,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -17 140,00 -90 632,00 -3 744,00 -20 257,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -23 855,00 -98 692,00 -5 211,00 -22 058,00
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -25 140,00 -100 034,00 -5 492,00 -22 358,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 240 571,00 222 119,00 52 555,00 49 644,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -125 735,00 -34 184,00 -27 468,00 -7 640,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -85 601,00 -36 205,00 -18 700,00 -8 092,00
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 29 235,00 151 730,00 6 387,00 33 912,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 836 812,00 2 746 296,00 2 836 812,00 2 746 296,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 850 531,00 2 773 118,00 2 850 531,00 2 773 118,00
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) -8,86 -36,43 -1,94 -8,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) -8,82 -36,07 -1,93 -8,06
Aktywa 2 180 798,00 2 044 303,00 474 148,00 442 988,00
Zobowiązania długoterminowe 894 823,00 969 436,00 194 552,00 210 071,00
Zobowiązania krótkoterminowe 684 298,00 551 867,00 148 780,00 119 586,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 603 747,00 524 527,00 131 266,00 113 662,00
Kapitał podstawowy 2 934,00 2 894,00 638,00 627,00
Liczba akcji 2 933 542,00 2 894 287,00 2 933 542,00 2 894 287,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 205,81 181,23 44,75 39,27

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM