Biznes i finanse

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (21/2022) Informacje uzupełniające dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. w dniu 4 kwietnia 2022 roku

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 19/2022 z 4 kwietnia 2022 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że członkowie Rady Nadzorczej Spółki, powołani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. w dniu 4 kwietnia 2022 roku (tj. Stefano Bonomolo, Nicola Bruno, Tomasz Dobrowolski, Andrzej Kaczmarek, Enrica Marra, Roberto Mengucci oraz Marco Stocchi Grava):

? nie prowadzą innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna;

? nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej;

? nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

? nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§5 pkt. 5 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM