Biznes i finanse

PZU SA (8/2022) Powołanie członka Zarządu PZU SA

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę dotyczącą powołania Pana Piotra Nowaka w skład Zarządu PZU SA, powierzając mu pełnienie funkcji członka Zarządu PZU SA.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powołanie następuje od dnia 28 kwietnia 2022 r. na okres wspólnej kadencji obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022.

Życiorys nowo powołanego członka Zarządu PZU SA:

Pan Piotr Nowak

(ur. 30 kwietnia 1980 r. w Dobrym Mieście) – polski ekonomista, cybernetyk i urzędnik państwowy, w latach 2015-2020 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w 2021 r. doradca dyrektora zarządzającego Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w latach 2021-2022 minister rozwoju i technologii.

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (2003) oraz finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2006). W SGH odbył również studia doktoranckie (2003-2005). Uzyskał dyplom Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, jak również certyfikat CQF (Certificate in Quantitative Finance). Absolwent podyplomowego programu „International Security” na Stanford University w Stanach Zjednoczonych.

Od 2004 pracował jako dealer walutowy w PKO Banku Polskim, potem od 2005 r. do 2006 r. był zatrudniony w CALYON Corporate _ Investment Bank London jako specjalista do spraw obligacji i instrumentów pochodnych w Europie Środkowo-Wschodniej. W latach 2006-2010 pracował jako Vice President w londyńskim funduszu hedgingowym należącym do grupy Swiss Re, odpowiadał za zarządzanie portfelem ze strategią dotyczącą instrumentów dłużnych, indeksów giełdowych instrumentów pochodnych oraz walut rynków wschodzących. W okresie 2010-2011 zatrudniony jako prop trader w Espirito Santo Investment Bank Polska, a od 2011 r. do 2014 r. w PKO TFI jako wicedyrektor departamentu zarządzania portfelami papierów dłużnych. Od lutego do sierpnia 2015 r. był ekspertem do spraw gospodarczych w Kancelarii Prezydenta RP, następnie od października do grudnia 2015 r. starszym zarządzającym portfelem w Money Makers TFI.

Od grudnia 2015 r. do grudnia 2020 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Od stycznia 2021 r. był doradcą dyrektora zarządzającego Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie oraz wicedyrektorem departamentu polityki monetarnej i rynków kapitałowych w MFW.

Od października 2021 r. do kwietnia 2022 r. pełnił funkcję ministra rozwoju i technologii.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Piotra Nowaka nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM