Biznes i finanse

SANTANDER BANK POLSKA SA (11/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Santander Bank Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 kwietnia 2022 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2021.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2021.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2021 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2021 r.).

8. Podział zysku, dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy; decyzja odnośnie kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2021 r.

9.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Santander Bank Polska S.A.

10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za rok 2021.

11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności w 2021 roku, z badania: sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2021 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2021 r.), wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, oraz oceny działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2021 r., przyjęcie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania przez Santander Bank Polska S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, oceny zasadności wydatków ponoszonych na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych i in., informacji na temat stopnia realizacji polityki różnorodności, oraz wyników oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, a także dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania oraz ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej; ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej oraz adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania.

12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.

13. Ustanowienie Programu Motywacyjnego VII oraz ustalenie zasad jego przeprowadzenia.

14. Zmiana Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A.

15. Wyrażenie zgody na stosowanie wyższego maksymalnego stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Santander Bank Polska S.A.

16. Przyjęcie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

17. Przedstawienie zmian wprowadzonych przez Radę Nadzorczą do Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz do Polityki mianowania i sukcesji Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.

18. Przedstawienie zmian wprowadzonych przez Radę Nadzorczą do Regulaminu Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.

19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM