Biznes i finanse

TRAKCJA SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody ze sprzedaży 792 762,00 652 753,00 173 187,00 145 893,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 370,00 -54 557,00 518,00 -12 194,00
Zysk (strata) brutto 9 503,00 -79 086,00 2 076,00 -17 676,00
Zysk (strata) netto za okres 3 855,00 -70 481,00 842,00 -15 753,00
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 86 450 976,00 86 450 976,00 86 450 976,00 86 450 976,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -101 752,00 -45 355,00 -22 229,00 -10 137,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 103 054,00 3 802,00 22 512,00 850,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 623,00 732,00 1 884,00 164,00
Przepływy pieniężne netto, razem 9 925,00 -40 821,00 2 168,00 -9 123,00
Aktywa razem 1 053 863,00 1 134 587,00 229 131,00 245 858,00
Zobowiązania ogółem 770 129,00 854 942,00 167 441,00 185 261,00
Zobowiązania długoterminowe 335 228,00 294 482,00 72 885,00 63 813,00
Zobowiązania krótkoterminowe 434 901,00 560 460,00 94 556,00 121 448,00
Kapitał własny 283 734,00 279 645,00 61 689,00 60 597,00
Kapitał podstawowy 69 161,00 69 161,00 15 037,00 14 987,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM