Biznes i finanse

DROZAPOL-PROFIL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 157 771,00 115 414,00 34 467,00 25 796,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 862,00 2 296,00 5 868,00 513,00
Zysk (strata) netto 21 534,00 2 959,00 4 704,00 661,00
Zysk (strata) netto w tym przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 21 533,00 2 959,00 4 704,00 661,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 976,00 -6 756,00 213,00 -1 510,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -111,00 900,00 -24,00 201,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 115,00 4 633,00 244,00 1 036,00
Przepływy pieniężne netto, razem 1 980,00 -1 223,00 433,00 -273,00
Aktywa, razem 117 025,00 89 183,00 25 444,00 19 325,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34 203,00 26 060,00 7 436,00 5 647,00
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 7 992,00 9 352,00 1 738,00 2 027,00
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 26 211,00 16 708,00 5 699,00 3 621,00
Kapitał własny 82 822,00 63 123,00 18 007,00 13 678,00
Kapitał akcyjny 30 593,00 30 593,00 6 652,00 6 629,00
Liczba akcji 6 118 550,00 6 118 550,00 6 118 550,00 6 118 550,00
Średnia ważona liczba akcji 6 118 550,00 6 118 550,00 6 118 550,00 6 118 550,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 3,52 0,48 0,77 0,11
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 13,54 10,32 2,94 2,24

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM