Biznes i finanse

ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 28 712,00 24 930,00 6 272,00 5 572,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 357,00 1 482,00 296,00 331,00
Zysk ( strat) brutto 3 760,00 4 845,00 821,00 1 083,00
Zysk ( strata) netto okresu 168,00 997,00 37,00 223,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 933,00 2 118,00 641,00 473,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 087,00 -1 565,00 -1 111,00 -350,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 476,00 412,00 322,00 92,00
Przepływy pieniężne netto, razem -677,00 965,00 -148,00 216,00
Aktywa, razem 32 929,00 25 673,00 7 160,00 5 563,00
Zobowiązania razem 21 016,00 18 504,00 4 569,00 4 010,00
Zobowiązania długoterminowe 7 940,00 9 641,00 1 726,00 2 089,00
Zobowiązania krótkoterminowe 13 077,00 8 863,00 2 843,00 1 921,00
Kapitał własny 11 913,00 7 169,00 2 590,00 1 554,00
Kapitał zakładowy 6 500,00 6 300,00 1 413,00 1 365,00
Liczba akcji ( w szt.) 13 000 000,00 12 600 000,00 13 000 000,00 12 600 000,00
Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR) 0,01 0,08 0,00 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł. /EUR) 0,01 0,08 0,00 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł. /EUR) 0,92 0,57 0,20 0,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 0,92 0,57 0,20 0,12
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM