Biznes i finanse

AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów 9 241,00 7 604,00 2 023,00 1 711,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 516,00 241,00 101,00 54,00
Zysk ( strata) brutto 146,00 -576,00 33,00 -129,00
Zysk ( strata) netto 146,00 -576,00 33,00 -129,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 861,00 678,00 188,00 152,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 341,00 -7,00 75,00 -2,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -752,00 -1 153,00 -165,00 -259,00
Przepływy pieniężne netto, razem 450,00 -482,00 98,00 -108,00
Aktywa razem 14 356,00 13 361,00 3 120,00 3 006,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 765,00 19 803,00 4 514,00 4 456,00
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe 20 765,00 19 803,00 4 514,00 4 456,00
Kapitał własny -6 409,00 -6 442,00 -1 394,00 -1 450,00
Kapitał zakładowy 3 282,00 3 282,00 714,00 738,00
Liczba akcji (w szt.) 3 282 000,00 3 282 000,00 3 282 000,00 3 282 000,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,04 -0,18 0,01 -0,04
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,04 -0,18 0,01 -0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -1,96 -1,96 -0,04 -0,44
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł / EUR) -1,96 -1,96 -0,04 -0,44
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jednąakcję (w zł / EUR)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM