Biznes i finanse

ATLANTIS SE Raport okresowy kwartalny 3/3021 Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 3021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 113 54
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 105 34
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 148 38
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 1 -107
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 0
Aktywa razem * 6 756 8 438
Zobowiązania krótkoterminowe* 6 1 783
Kapitał zakładowy * 33 750 1 125
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 337 500 000 11 250 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( EURO) 0,02 0,59

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM