Biznes i finanse

ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży 1 604,00 942,00 350,00 211,00
Zysk (strata) ze sprzedaży -6 341,00 -7 629,00 -1 385,00 -1 705,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -17 134,00 -14 955,00 -3 743,00 -3 343,00
Zysk (strata) netto -17 751,00 -16 771,00 -3 878,00 -3 748,00
Zysk (strata) netto przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej -17 338,00 -13 009,00 -3 788,00 -2 908,00
Udziałom niekontrolującym -413,00 -3 762,00 -90,00 -841,00
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
(wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)
– podstawowy -1,35 -1,27 -0,29 -0,28
– rozwodniony -1,35 -1,27 -0,29 -0,28
Całkowite dochody ogółem -18 621,00 -17 302,00 -4 068,00 -3 867,00
Całkowity dochód ogółem przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej -18 208,00 -13 540,00 -3 978,00 -3 026,00
Udziałom niekontrolującym -413,00 -3 762,00 -90,00 -841,00
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Dane bilansowe na dzień: 31.12.2021 / 31.12.2020
Aktywa trwałe 53 042,00 47 314,00 11 532,00 10 253,00
Aktywa obrotowe 3 570,00 20 331,00 776,00 4 406,00
Aktywa ogółem 56 612,00 67 645,00 12 309,00 14 658,00
Kapitał własny ogółem 7 302,00 25 614,00 1 588,00 5 550,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 241,00 18 338,00 52,00 3 974,00
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 7 061,00 7 276,00 1 535,00 1 577,00
Zobowiązania długoterminowe 6 792,00 22 269,00 1 477,00 4 826,00
Zobowiązania krótkoterminowe 42 518,00 19 762,00 9 244,00 4 282,00
Pasywa ogółem 56 612,00 67 645,00 12 309,00 14 658,00
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 777,00 -9 358,00 -1 262,00 -2 092,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 259,00 -5 931,00 -275,00 -1 326,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 382,00 16 787,00 957,00 3 752,00
Przepływy pieniężne netto razem -2 654,00 1 498,00 -580,00 335,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM