Biznes i finanse

ZUE SA (18/2022) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUE S.A. zwołanego na dzień 31 maja 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 maja 2022 r. Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) została przekazana przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 17/2022 z dnia 4 maja 2022 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok 2021 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta, którego zaopiniowanie przewidywane jest w ramach punktu 17 planowanego porządku obrad ZWZ, jak również Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2021, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidywane jest w ramach punktu

6 planowanego porządku obrad ZWZ zostaną przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM