Biznes i finanse

FASING SA (14/2022) Umowy faktoringu

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (Faktorant) informuje że w dniu dzisiejszym tj. 5 maja 2022 roku zostały podpisane dwie umowy faktoringu z KUKE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (Faktor):

1) Umowa Faktoringu odwrotnego, zgodnie z którą Faktor na warunkach w niej określonych wykupuje (finansuje) bezsporne Wierzytelności pieniężne przysługujące Dostawcom, objętych Listą Dostawców, od Faktoranta. Przyznany Faktorantowi Limit Faktoranta wynosi 12.000.000,00 zł. Wykup Wierzytelności przez Faktora następuje z chwilą dokonania przez Faktora zapłaty za Wierzytelności na rzecz Dostawcy. Prawnymi zabezpieczeniami umowy są:

– weksel własny in blanco wraz Deklaracją wekslową,

– Gwarancja KUKE S.A.,

– oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Faktoringu w trybie art. 777 kpc do kwoty 13.200.000,00 zł.

Faktorowi przysługuje prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z każdego zabezpieczenia z osobna lub ze wszystkich łącznie, w kolejności według własnego wyboru. Umowa Faktoringu Odwrotnego została zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze Stron za uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2) Umowa faktoringu, zgodnie z którą Faktor na warunkach w niej określonych nabywa wszystkie Wierzytelności pieniężne przysługujące Faktorantowi wobec jego Kontrahentów objętych Listą Kontrahentów. Przyznany Faktorantowi Limit Faktoranta wynosi 3.000.000,00 zł. Nabyciu przez Faktora podlegają wszystkie Wierzytelności istniejące na dzień zawarcia Umowy faktoringu oraz wszystkie przyszłe wierzytelności, zgodnie z ust. 1, powstałe po dniu zawarcia Umowy faktoringu, wobec Kontrahentów z Listy Kontrahentów. Umowa Faktoringu jest zawierana na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze Stron za uprzednim 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Zabezpieczeniami prawnymi umowy są:

1. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;

2. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Gliwicach;

3. Oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy w trybie art. 777 KPC do kwoty 3.300.000 PLN

4. Gwarancja KUKE S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM