Biznes i finanse

INVISTA SA (7/2022) Informacja nt. umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej

Zarząd Invista SA [Emitent] informuje, że w dniu 05 maja 2022 r. zawarł umowę dzierżawy [Umowa] nieruchomości gruntowej [Nieruchomość] o łącznej powierzchni 18.320 ha, położonej w województwie mazowieckim, powiat nowodworski, gmina Czosnów, miejscowość Aleksandrów. Celem Umowy jest udostępnienie dzierżawcy przedmiotu dzierżawy: (i) pod budowę odnawialnego źródła energii elektrycznej, składającego się z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędnymi urządzeniami i obiektami towarzyszącymi [Inwestycja] oraz (ii) dla dalszego korzystania ze zrealizowanej Inwestycji, jej eksploatacji i wytwarzania energii elektrycznej w posadowionym odnawialnym źródle energii z możliwością jej sprzedaży.

Zgodnie z treścią Umowy Emitent przekazuje dzierżawcy prawo do dysponowania Nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., dla realizacji Inwestycji oraz dla jej dalszego wykorzystywania przez dzierżawcę zgodnie z jej przeznaczeniem. Emitent wyraża zgodę na dysponowanie przez dzierżawcę Nieruchomością na cele postępowania o wydanie pozwolenia na budowę Inwestycji oraz na jej wybudowanie na terenie Nieruchomości. W zamian za oddanie Nieruchomości w dzierżawę dzierżawca zobowiązany jest do uiszczania Emitentowi czynszu dzierżawnego w kwocie: i do momentu wydania zgodnej z wnioskiem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę Inwestycji – 1,0 złotych (słownie: jeden złoty) netto rocznie za całą powierzchnię dzierżawionej Nieruchomości, ii po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę do końca trwania budowy Inwestycji – 13 000,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy złotych zero groszy) netto za 1 ha rocznie, co, mając na względzie powierzchnię dzierżawionej Nieruchomości, oznaczać będzie kwotę 238 160,00 złotych (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych zero groszy) netto, płatną w miesięcznych ratach w wysokości 1/12 rocznego czynszu dzierżawnego, iii po rozpoczęciu eksploatacji Inwestycji i wprowadzeniu pierwszej wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci/uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji, do końca trwania Umowy – 13 000,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy złotych zero groszy) netto za 1 ha rocznie, co, mając na względzie powierzchnię dzierżawionej Nieruchomości, oznaczać będzie kwotę 238 160,00 złotych (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych zero groszy) netto, płatną w miesięcznych ratach w wysokości 1/12 rocznego czynszu dzierżawnego.

Dzierżawca, poza czynszem dzierżawnym, pokrywa: i koszty z tytułu mediów i podobnych świadczeń dodatkowych związanych z prowadzoną działalnością i niezbędnych dla realizacji i dalszego korzystania z Inwestycji, bezpośrednio u dostawców, na zasadach określonych w zawartych z nimi umowach. Dzierżawca uprawniony jest do zawierania takich umów we własnym imieniu i na swoją rzecz, ii kwotę różnicy wynikającą z wzrostu podatków od nieruchomości ponad ich dotychczasowy wymiar, wynikający ze zmiany sposobu użytkowania przedmiotowych gruntów w związku z wydaniem pozwolenia na budowę Inwestycji, gdy zmiana przeznaczenia gruntów wpłynie na wysokość podatków od nieruchomości.

Emitent pokrywa wszelkie opłaty publicznoprawne związane z tytułem własności Nieruchomości, w szczególności podatek rolny i podatek od nieruchomości. Emitent oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy zobowiązania podatkowe i inne zobowiązania publicznoprawne związane z Nieruchomością są całkowicie uregulowane.

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i obowiązuje przez okres wynoszący 29 lat. Umowa może zostać rozwiązana przed upływem terminu określonego powyżej wyłącznie w przypadkach szczegółowo określonych w Umowie tj. i może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron, w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności, ii w wypadku prawomocnej odmowy wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Inwestycji Umowa ulega rozwiązaniu (wygasa) ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności podpisywania dodatkowego porozumienia Stron. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony postanawiają, że Umowa wygasa w dniu, gdy decyzja o odmowie wydania pozwolenia na budowę staje się prawomocna. W przypadku takiego trybu rozwiązania Umowy dzierżawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Emitenta o zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawcę w okresie wykonywania Umowy.

Inwestycja posadowiona na Nieruchomości pozostanie własnością dzierżawcy przez cały okres obowiązywania Umowy oraz później, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, a dzierżawca jest zawsze uprawniony do jej demontażu, jak również do zabudowania Nieruchomości nową instalacją fotowoltaiczną.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM