Biznes i finanse

IMPERIO ASI SA Raport okresowy kwartalny 1/2022 Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody z inwestycji 111 104 24 23
Wynik z inwestycji netto (802) 269 (173) 59
Zyski (straty) z inwestycji 104 23
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (802) 373 (173) 82
Zysk (strata) brutto (802) 373 (173) 82
Zysk (strata) netto (802) 373 (173) 82
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (171) (5 632) (37) (1 232)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 073 453
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 4 1 1
Przepływy pieniężne netto, razem (167) (3 555) (36) (777)
wg stanu na: 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa razem 17 357 18 242 3 731 3 966
Zobowiązania i Rezerwy, razem 717 800 154 174
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe 6 10 1 2
Kapitał własny (aktywa netto) 16 640 17 442 3 577 3 792
Kapitał zakładowy 4 699 4 699 1 010 1 022
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 831 487 7 831 487 7 831 487 7 831 487
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 2,12 2,23 0,46 0,48
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) (0,10) 0,27 (0,02) 0,06

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM