Biznes i finanse

ENEL-MED SA (11/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 9 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524.

Porządek obrad obejmuje:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) przyjęcie porządku obrad;

5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2021 roku;

6) rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL MED S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL MED za rok obrotowy 2021;

7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021;

8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2021 roku;

9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL MED S.A. za rok obrotowy 2021;

10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL MED za rok obrotowy 2021;

11) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2021;

12) rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2021;

13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 członkom Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:

– Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu,

– Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu,

– Piotrowi Arturowi Janaszek-Seydlitz;

14) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:

– Annie Marii Rozwadowskiej,

– Annie Piszcz,

– Adamowi Augustynowi Ciuhakowi,

– Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,

– Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu,

– Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi;

15) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego tej Polityki;

16) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;

17) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z informacją na temat planowanych zmian Statutu Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM