Biznes i finanse

MENNICA POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży 460 592 279 255 99 112 61 078
Skonsolidowany zysk na sprzedaży brutto 42 970 49 180 9 246 10 757
Skonsolidowany zysk na sprzedaży netto 25 588 37 887 5 506 8 287
Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej 25 963 34 433 5 587 7 531
Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem 29 278 30 206 6 300 6 607
Skonsolidowany zysk netto 22 947 23 197 4 938 5 074
Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 23 450 23 641 5 046 5 171
Całkowite dochody ogółem 22 947 23 197 4 938 5 074
Całkowite dochody ogółem przypisane Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 23 450 23 641 5 046 5 171
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -63 522 65 613 -13 669 14 351
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 078 -1 995 -2 599 -436
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 47 508 -6 10 223 -1
Przepływy pieniężne netto razem -28 092 63 612 -6 045 13 913
Aktywa trwałe razem 361 686 359 743 77 740 78 215
Aktywa obrotowe razem 701 152 558 026 150 704 121 326
Suma aktywów 1 062 838 917 769 228 444 199 541
Zobowiązania długoterminowe razem 15 216 15 011 3 270 3 264
Zobowiązania krótkoterminowe razem 383 573 261 657 82 445 56 889
Kapitał własny 664 049 641 102 142 730 139 388
Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 611 287 587 837 131 389 127 807
Kapitał zakładowy 51 087 51 138 10 981 11 118
Średnioważona liczba akcji w okresie sprawozdawczym (szt.) 51 087 191 51 087 191 51 087 191 51 087 191
Skonsolidowany zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,45 0,45 0,10 0,10
Skonsolidowany zysk netto na działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN / EUR) 0,46 0,46 0,10 0,10
Wartość księgowa na jedną akcję w (PLN / EUR) 13,00 12,55 2,79 2,73

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM