Biznes i finanse

ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO – I KWARTAŁ 2022 i I KWARTAŁ 2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 51 628 39 839 11 109 8 714
Wynik z działalności operacyjnej (781) 1 018 (168) 223
Wynik przed opodatkowaniem (959) 909 (206) 199
Wynik netto (860) 709 (185) 155
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 439 15 657 94 3 425
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (307) (11 504) (66) (2 515)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 379) (1 412) (296) (309)
Przepływy pieniężne netto (1 247) 2 741 (268) 599
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,16) 0,13 (0,04) 0,03
Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,16) 0,13 (0,04) 0,03
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO – 31 MARCA 2022 i 31 GRUDNIA 2021
Aktywa razem 410 809 400 860 88 299 87 155
Zobowiązania 76 622 65 426 16 469 14 225
Zobowiązania długoterminowe 17 042 18 051 3 663 3 925
Zobowiązania krótkoterminowe 59 580 47 375 12 806 10 300
Kapitał własny 334 187 335 434 71 830 72 930
Kapitał podstawowy 10 511 10 511 2 259 2 285
Średnioważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
Liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 63,59 63,82 13,67 13,88
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO – I KWARTAŁ 2022 i I KWARTAŁ 2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 43 001 32 724 9 253 7 157
Wynik z działalności operacyjnej 3 006 (2 153) 647 (471)
Wynik brutto 2 938 (2 053) 632 (449)
Wynik netto 2 291 (1 709) 493 (374)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 567 12 752 983 2 789
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (243) (11 285) (52) (2 468)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 379) (1 412) (297) (309)
Przepływy pieniężne netto 2 945 55 634 12
Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,44 (0,33) 0,09 (0,07)
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,44 (0,33) 0,09 (0,07)
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO – 31 MARCA 2022 i 31 GRUDNIA 2021
Aktywa razem 378 899 363 749 81 440 79 086
Zobowiązania 65 935 53 076 14 172 11 540
Zobowiązania długoterminowe 17 042 18 051 3 663 3 925
Zobowiązania krótkoterminowe 48 893 35 025 10 509 7 615
Kapitał własny 312 964 310 673 67 268 67 546
Kapitał podstawowy 10 511 10 511 2 259 2 285
Średnioważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
Liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 59,55 59,11 12,80 12,85

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM