Biznes i finanse

SYGNITY SA (24/2022) Zmiany w Zarządzie Sygnity S.A.

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Sygnity”) informuje, iż w dniu 16 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła następujące decyzje:

i. o zmianie funkcji pełnionej przez Pana Mariusza Juraka w ramach Zarządu Spółki z dotychczasowej funkcji Prezesa Zarządu na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki;

ii. o powołaniu Pana Macieja Różyckiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Powołanie nastąpiło na okres trwającej wspólnej kadencji.

Powyższe uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia. Tym samym aktualny skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:

1) Pan Maciej Różycki – Prezes Zarządu;

2) Pan Mariusz Jurak – Wiceprezes Zarządu;

3) Pani Inga Jędrzejewska – Członek Zarządu ds. Finansowych.

Wykształcenie, kwalifikacje oraz zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Macieja Różyckiego Spółka przekazuje poniżej:

Pan Maciej Różycki jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Berlin School of Economics and Law. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”.

Pan Maciej Różycki pełni funkcję Portfolio Managera w TSS Europe B.V., gdzie od 2020 roku odpowiada za pozyskiwanie inwestycji, realizację transakcji oraz integrację przejętych spółek z Grupą. Przed dołączeniem do TSS w latach 2015-2020 był Dyrektorem Inwestycyjnym w Value Quest. Z ramienia funduszu zasiadał m.in. w zarządzie TTcomm SA – polskiego dostawcy usług satelitarnych, odpowiadając za restrukturyzację operacyjno-finansową oraz wyjście z inwestycji. Wcześniej w latach 2011-2015, jako Manager Inwestycyjny w Warsaw Equity Group, odpowiadał za realizację transakcji oraz nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi funduszu. W okresie 2008-2011 jako analityk inwestycyjny w Trigon Domu Maklerskim pracował dla spółek z branży TMT. Od 23 lutego 2021 roku Pan Maciej Różycki pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Simple S.A.

Pan Maciej Różycki według złożonego przez siebie oświadczenia nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do przedmiotu działalności Sygnity i nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

Pan Maciej Różycki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM